Hydraulický systém -aplikácia stavového prediktívneho riadenia


Návrh a overenie algoritmu stavového prediktívného riadenia s aplikačným využitím pre dynamický systém tri spojené nádoby s interakciou.


Nelineárny dynamický systém - tri spojené nádoby s interakciou

Systém pozostáva z troch nádob prepojených potrubím v spodnej časti. Prietoky potrubiami sú regulované ventylmi, ktorými sú riadené výšky hladín v jednotlivých nádobách.

Simulácia pre dynamický systém tri spojené nádoby s interakciou

Metódu stavového prediktívneho riadenia je možné simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera priamo tu.

Mail Nikola Kabakov
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice