Robot - manipulátor


Návrh a overenie algoritmov optimálneho riadenia pre nelineárny dynamický systém robota-manipulátora s aplikačným využitím pre riešenie problému sledovania.


Nelineárny systém robot - manipulátor

Matematický model robota je daný pohybovými rovnicami, ktorých počet je rovný počtu stupňov voľnosti. Tieto rovnice získame z Langrangeových rovníc druhého druhu, ktoré majú tvar: ...

Simulačné overenie algoritmov

Jednotlivé metódy je možné aj simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera priamo tu

Mail Anna Jadlovská
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice