Gulička na ploche (Ball & Plate)
Gulička na tanieri

Nelineárny dynamický systém Gulička na ploche (Ball & Plate) pozostáva z plochz nakláňajúcej sa okolo svojej stredovej osi a to tak, že sklon plochz môže byť ovládaný v dvoch smeroch a guličky, ktorá sa pohybuje po ploche. Servosystém ovláda krokové motory, ktoré sa používajú na nakláňanie plochz (uhly α a β). Obidve súradnice môžu byť riadené nezávisle, pretože ich vzájomné pôsobenia sú zanedbateľné. Systém vykazuje astatizmus druhého rádu pre obe súradnice.

Na zisťovanie pozície guličky sa používa inteligentné počítačové videnie.

Vstupmi do systému sú napätia jednotlivých motorčekov ux  a uy, ktoré zabezpečujú natáčanie plochz. Za ďalší vstup do systému, resp. poruchovú veličinu je považovaný vonkajší zásah do natočenia taniera v ľubovoľnom smere.

Výstupmi systému sú aktuálne polohy guličky rx v smere osi x a ry v smere osi y.


Parametre dynamického systému

Označenie

Význam

Jednotka

R

Polomer guličky

m

m

Hmotnosť guličky

kg

Lx

Dĺžka taniera v smere osi x

m

Ly

Dĺžka taniera v smere osi y

m

Ka

Statický zisk servomotora

rad/MU

Kk

Konštanta senzora

MU/m

ω

Nominálna rýchlosť servomotora

rad/s

 


 Späť na hlavnú stránku                                                        
CyberVirtLab - Gulička na ploche