Modelovanie a Riadenie Dynamických Systémov



Modelovanie a riadenie dynamických systémov

Vypracoval: Matej Oravec

Vedúca práce: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Konzultant: Ing. Štefan Jajčišin

Web stránka je súčasťou bakalárskej práce Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET a interaktívne prezentuje časť jej výsledkov.

Košice, 2012