Modelovanie a Riadenie Dynamických Systémov

Odporúčaná literatúra:

Madarász, Ladislav - Bučko, Marián - Fȍzȍ, Ladislav: Základy automatického riadenia. Košice: ELFA, 2007. ISBN 80-8086-042-4.
Krokavec, Dušan - Filasová, Anna: Diskrétne systémy. Košice: ELFA, 2008. ISBN 978-80-8086-101-8.
Noskievič, Petr: Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex, 2007. ISBN 80-7225-030-2.


Zaujímavé web odkazy:

Control Tutorials for Matlab
Centrum moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky
Web stránka predmetu Simulačné systémy
Web stránka predmetu Riadenie a umelá inteligencia