Cvičenie č. 1

September 21, 2016

Náplň cvičenia:

Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačov, využitie v praxi, základy tvorby aplikácie využitím JM.

Čo by si mal vedieť:

Povedať vlastnými slovami čo je JM a na čo sa používa.
Vymenovať výhody/nevýhody oproti PC a PLC.

Práca na doma:

Vypracovať analýzu vlastnej aplikácie s využitím JM.

Cvičenie č. 2

September 28, 2016

Náplň cvičenia:

Základy programovania v jazyku Assembler.
Práca s programovacím prostredím Keil uVision.
Priame a nepriame adresovanie.
Presunové inštrukcie: MOV, MOVX, MOVC, PUSH, POP.

Čo by si mal vedieť:

Vytvoriť projekt v programovacom prostredí Keil uVision.
Ovládať prácu s debugerom - krokvať program, sledovať pamäte a registre JM.
Ovládať presuny pomocou priameho a nepriameho adresovania.

Práca na doma:

Vyskúšať si vytvorenie a nastavenie projektu a precvičiť prácu s debugerom.

Cvičenie č. 3

Október 5, 2016

Náplň cvičenia:

Inštrukcie Assembler:
- Presunové inštrukcie (rotácia bitov): RR, RL, RRC, RLC.
- Presunové inštrukcie (výmena bitov/bajtov): SWAP, XCH, XCHD.
- Logické inštrukcie: ANL, ORL, XRL, CPL
- Aritmetické inštrukcie: ADD, ADDC, SUBB, MUL, DIV, INC, DEC

Čo by si mal vedieť:

Maskovanie bytov pomocou logických inštrukcií.
8-bitové matematické operácie.
Vytvoriť program pre 16-bitové matematické operácie.

Práca na doma:

Vytvoriť programy pre sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie 16-bitových čísel.

Cvičenie č. 4

Október 12, 2016

Náplň cvičenia:

Inštrukcie Assembler:
- Skokové nepodmienené: LJMP, SJMP, AJMP, JMP, LCALL, ACALL, CALL.
- Skokové podmienené: JC, JNC, JB, JNB, JZ, JNZ, DJNZ.
- Návratové inštrukcie: RET, RETI.

Čo by si mal vedieť:

Vytvoriť jednoduché podmienky a cykly.
Vytvoriť podprogram a funkcie.

Práca na doma:

Vytvoriť funkcie pre 16-bitové matematické operácie.

Cvičenie č. 5

Október 19, 2016

Náplň cvičenia:

Test na inštrukčný súbor.
Práca s radičom I8155.
Práca s prípravkom, ovládanie 7-segmentoviek a tlačidiel.
Vytvorenie projektu v Keil uVision (jazyk C).

Čo by si mal vedieť:

Skompilovať a nahrať program do prípravku.
Ovládať výpis na 7-segmentový displej.
Načítať stvy tlačidiel.
Vytvoriť a nastaviť projekt v jazyku C.

Práca na doma:

Vytvoriť funkcie pre prevod prevod a výpis čísel na displej.

Cvičenie č. 6

Október 26, 2016

Náplň cvičenia:

Programovanie Čítača/Časovača 0.
Práca s prerušeniami.

Čo by si mal vedieť:

Nastaviť Č/Č a vypočítať periódu.
Nastaviť prerušovací podsystém.
Vytvoriť obslužnú funkciu prerušenia.

Práca na doma:

Vytvoriť program pre automatickú obsluhu displeja pomocou Č/Č a prerušenia.

Podklady k cvičeniu:

Bloková schéma TIM0 a TIM1
Vzorové príklady Assembler a C

Cvičenie č. 7

November 2, 2016

Náplň cvičenia:

Programovanie externého prerušenia.

Čo by si mal vedieť:

Nastaviť externé prerušenie.
Nastaviť prerušovací podsystém.
Vytvoriť oblužný program prerušenia.

Práca na doma:

Vytvorte obslužný program prerušenia, ktorý bude pomocou Č/Č TIM0 automaticky obnovovať displej prípravku.

Cvičenie č. 8

November 9, 2016

Náplň cvičenia:

Práca s Analógovo Číslicovým prevodníkom.
Zobrazenie výsledku AČ prevodu na displeji.

Čo by si mal vedieť:

Nastaviť a spustiť AČ prevod.
Načítať 8 a 10-bitovú hodnotu pomocou AČ prevodníka.

Práca na doma:

Vytvoriť funkciu pre načítanie analógovej hodnoty akéhokoľvek kanála.
Vytvoriť program pre automatické vyčítavanie údajov z AČ prevodníka s využitím prerušenia.

Cvičenie č. 9

November 16, 2016

Náplň cvičenia:

Práca s integrovaným obvodom 8253.
Automatické spúšťanie AČ prevodu.

Čo by si mal vedieť:

Nastaviť a spustiť AČ prevod pomocou externého vstupu pripojeného na IO 8253.

Cvičenie č. 10

November 23, 2016

Náplň cvičenia:

Programovanie PWM výstupov.

Čo by si mal vedieť:

Nastaviť a spustiť AČ prevod pomocou externého vstupu pripojeného na IO 8253.

Cvičenie č. 11

November 30, 2016

Náplň cvičenia:

Programovanie rozhrania UART.
Komunikáciaprípravku s PC.

Čo by si mal vedieť:

Využiť sériovú konunikáciu JM s PC.

Podklady k cvičeniu:

Vzorový príklad pre prenos dát pomocou UART

Cvičenie č. 12

December 7, 2016

Náplň cvičenia:

Komunikácia USART pomocou IO 8251.
Automatické spúšťanie AČ prevodu.

Čo by si mal vedieť:

Využiť sériovú konunikáciu medzi dvoma prípravkami.

Podklady k cvičeniu:

Vzorový príklad pre prenos dát pomocou UART

Cvičenie č. 13

December 14, 2016

Náplň cvičenia:

Preberanie zadaní.
Ukážka I2C komunikácie medzi prípravkami.

Čo by si mal vedieť:

Použiť I2C komunikáciu.