Informačný list predmetu

     
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 2609001 Názov predmetu: Jednočípové mikropočítače
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,1,1
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,13,13
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Inteligentné systémy (IS_Bc_D) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
V priebehu semestra budú 4 zadania s aplikačným výstupom po 6 bodov, dve písomky po 4 body. Za pripravenosť a aktivitu na cvičení študent môže získať 8 bodov za semester. Celkovo za zápočet študent môže získať 40 bodov(min 21b)
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška bude pozostávať z dvoch častí. Praktická časť bude obsahovať  úlohy (aplikačné príklady) hodnotené 7 bodmi za úlohu a 4 teoretické otázky hodnotené  8 bodmi. Za skúšku môže študent získať 60 bodov (min31b).
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov samostatne vytvárať praktické aplikácie na báze jednočipových mikropočítačov rady  I-8051 po logickej, technickej a programovej stránke so zameraním na oblasť prístrojovej a automobilovej techniky, monitorovacích a riadiacich systémov. V súvislosti so zvládnutím realizácie mikropočítačových aplikácií bude preberaný návrh základných elektronických obvodov a technika programovania na úrovni strojovo-orientovaných jazykov a jazyka C.
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy z oblasti jednočípových mikropočítačov súvisiacich elektronických obvodov a programovania na úrovni strojovo orientovaných jazykov
• Aplikačný prehľad základných elektronických prvkov (pasívné prvky: odpor, kondenzátor, indukčnosť, transformátor)
• Aktívné prvky: dioda, tranzistor, operačný zosilňovač  - rozborom ich charakteristík,
• Aplikačný prehľad základných elektronických obvodov (obmedzovače, klopné obvody, zosilňovače, A/Č prevodníky
• Č/A prevodníky - ich návrh a realizácia v rámci mikropočítačových aplikácií
• Prehľad jednočípových mikropočitačov rady I-8048, I-8051 a I-80196
• Architektúra jednočípového mikropočítača I-8051, procesor, interná a externá pamäť dát a programu, čítače, časovače
• Paralelné rozhranie, sériové rozhranie, prerušovací systém, režim so zníženým príkonom
• Programovanie I-8051, jazyk symbolických adries C-51, krížové simulačné prostriedky, emulačné prostriedky, práca v prostredí PC
• Rozšírenia na úrovni mikropočítača I-80552, dohľadač programu, seriové rozhranie I2C, A/Č podsystém, PWM podsystém
• Externé vstupno-výstupné obvody I-8155, I-8255, I-8251, I-8250, I-8253, I-8254, I-8237, I-8259A, spôsoby ich pripojenia
• Aplikácie jednočípových mikropočítačov s využitím analógových, číslicových a frekvenčných vstupov/výstupov z oblasti prístrojovej techniky, riadenia a regulácie
Odporúčaná literatúra:
•     Babák, M.-Chládek, L.: Architektúra a technické vlastnosti jednočipových mikrořadiču 8051, Tesla Eltos IMA Praha, 1987
•       Babák, M.-Laurynová, V.: Programovací jazyk ASEMBLER 8051, Tesla Eltos IMA Praha, 1987
•       Skalický, P.: Mikroprocesory řady 8051, BEN-technická literatúra, Praha, 1998
•       Simulátor SIM-51, TESLA IMA Praha, 1988
•       80C51-Based 8-Bit Microcontrollers, Philips Semiconductors and Philips Electronics North America Corporation, Katalog Philips, USA, 1994
•       Levický, D.: Mikropočítačové systémy II, Edičné stredisko VŠT Košice, 1990.
•       Šnorek, M,: Standardní rozhraní PC, Vydavateľstvo GRADA, Praha 1992
•       Burger, I.: Stykové obvody mikropočítačov, ALFA Bratislava, 1990
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 240
  A B C D E FX  
  19% 17% 18% 18% 8% 21%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., garant, kogarant, prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2016
Schválil: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.