Architektúra a základné vlastnosti mikropočítača I-8051

Historický vývoj počítačov a poloha jedočipových mikropočítačov.
Prehľad vlastností jednočipových mikropočítačov (I-8048,I-8051,I-80196).
Architektúrajednočipového mikropočítača I-8051:
          - Bloková schéma.
          - Architektúra JM I-8051,I-8052.
          - Rozmiestnenie a popis špičiek.
Popis vnútornej štruktúry obvodu I-8051.
Pamäťový podsystém mikropočítača I-8051, O-8052:
          - vnútorná pamäť dát.
          - externá pamäť dát.
          - interná pamäť programu.
          - externá pamäť programu.
Oscilátor a obvod hodín.
          - technická realizácia a spôsob pripojenia k mikroprocesorovej jednotke.
Časovanie centrálnej procesorovej jednotky:
          - strojový cyklus.
          - inštrukčný cyklus.
          - výberové a vykonávacie sekvencie inštrukcií obvodu I-8051.
          - časové diagramy komunikácie procesora 1-8051 s externou pamäťou programu a dát.
Vstupno-výstupné porty I-8051, I-8052:
          - porty paralelného vstupu/výstupu.
          - časovače/čítače.
          - sériové rozhranie UART.
Prerušovací podsystém mikropočítača I-8051, I-8052.
Činnosť v režime so zníženým príkonom.

Jednočipový mikropočítač I-80552

Funkčný popis a rozriely oproti I-8051.
Architektúra jednočipového mikropočítača I-80552:
          - bloková schéma.
          - rozmiestnenie a popis špičiek.
Popis vnútornej štruktúry obvodu I-80552.
Pamäťový podsystém mikropočítača I-80552:
          - vnútorná pamäť dát.
          - externá pamäť dát (odvolávka na I-8052).
          - interná pamäť programu (odvolávka na I-8052).
          - externá pamäť programu (odvolávka na I-8052).
Vstupno/výstupné porty I-80552:
          - prehľad V/V portov.
          - popis paralelného vstupu/výstupu.
          - čítače/časovače.
          - sériový V/V podsystém.
          - A/Č podsystém.
          - PWM - podsystém.
Prerušovací podsystém I-80552.

Programovatelné vstupno - výstupné obvody

Pamäť RAM, Expander VIV a časovač (I-8155).
Programovateľný obvod pre paralelný VIV (I-8255A).
Programovateľný obvod čítačov/časovačov (I-8253).
Programovateľný obvod čítačov/časovačov (I-8254).
Programovateľný obvod sériového vstupu/výstupu USART (I-8251).
Programovateľný obvod sériového VIV UART (I-8250).
Programovateľný radič prerušení (I-8259A).
Radič priameho prístupu do pamäte (I-8257).
Radič priameho prístupu do pamäte (I-8237).