Model

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Modelovanie

Proces, pri ktorom vzniká matematický model, vytváranie útvarov (modelov), v ktorých existujú isté vzťahy, ktoré sú analogické so zvolenými vzťahmi v modelovanom objekte.

Inak povedané: Proces, keď skúmanému systému, t.j. objektu, originálu, sa priraďuje podľa určitých kritérií iný systém, nazývaný model.

Simulácia

Napodobňovanie (imitovanie) reálneho procesu pomocou výpočtovej techniky za účelom štúdia modelovaného systému, jeho správanie alebo funkcie pre rôzne situácie.

 • Umožňuje predpovedať správanie reálneho systému.
 • Počítačový model sa vytvára na základe matematického modelu.
 • Model

  a) Matematický

  Systém rovníc, podľa ktorých môžeme na základe známych, alebo zmeraných veličín na systéme vypočítať hodnoty ďalších veličín (resp. ich časových priebehov).Požaduje sa, aby hodnoty týchto veličín (resp.ich časové priebehy) sa dostatočne (podľa zvoleného kritéria) zhodovali so skutočnými hodnotami uvažovaného systému.

  Lineárne a nelineárne modely

  Model je lineárny, ak jeho výstupy spľňajú princíp superpozície s ohľadom na jeho parametre. Model je nelineárny,ak neplatí princíp superpozície. Pri tvorbe modelu reálneho procesu sú preferované lineárne štruktúry pred nelineárnymi. Pre modely lineárne vo vstupoch existuje rozsiahla matematická teória (stabilita, robustnosť, adaptívnosť, pozorovateľnosť a pod.). V praxi sa s lineárnym systémom v celom rozsahu vstupno-výstupných veličín stretneme len zriedkavo a preto majú lineárne štruktúry len obmedzenú oblasť použiteľnosti. Pre modelovanie nelineárnych systémov je možné aplikovať neurónové siete.

  b) Simulačný

  Prepis matematického modelu do vhodného programovacieho prostredia.

  Referencie

  Požiadavky na tvorbu modelov technologických procesov