Repetitórium odboru

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na neoficiálnej wikistránke študentov odboru Kybernetika.

Dôležité: väčšina obsahu na tejto wikistránke je výsledkom spoločnej práce študentov odboru Kybernetika v rokoch 2016-2019 a nebol autorizovaný príslušnými vyučujúcimi, t.j. nejedná sa o oficiálny študijný materiál. Ak chcete stránku využiť pre vlastnú potrebu, odporúčame všetky informácie dôkladne overiť s využitím spoľahlivých zdrojov (knihy, učebnice, odborné články uvedené v zozname zdrojov príslušného článku, informačnom liste predmetu alebo odporúčané vyučujúcimi) a k neodzdrojovaným informáciám pristupovať s maximálnou opatrnosťou.

V prípade, že máte záujem prispieť k zlepšeniu alebo rozšíreniu wikistránky, je nutné vytvoriť si používateľský účet a počkať na pridelenie editovacích práv. Vopred Vam v mene priaznivcov odboru Kybernetika ďakujeme.

Základné pojmy a kompetencie v odbore

Pojmy

Prerekvizity

 • reálne číslo, komplexné číslo, algebraický/goniometrický tvar komplexného čísla
 • funkcia jednej/viac premenných, elementárna funkcia, limita, derivácia/parciálna derivácia, určitý integrál/neurčitý integrál/dvojný integrál/krivkový integrál, n-rozmerný priestor
 • Laplaceova transformácia, spätná Laplaceova transformácia
 • Taylorov rad, Fourierov rad, rozvoj funkcie do radu
 • skalár, vektor, matica, determinant, jednotková matica, inverzná matica, sčítanie/násobenie matíc, transpozícia matice
 • algebraická rovnica / diferenciálna rovnica, systém algebraických/diferenciálnych rovníc
 • metódy riešenia systémov lineárnych algebraických rovníc
 • analytické metódy riešenia (systémov) lineárnych diferenciálnych rovníc
 • numerické metódy riešenia systémov diferenciálnych rovníc
 • pravdepodobnosť, distribučná funkcia, hustota pravdepodobnosti, normálne rozdelenie pravdepodobnosti
 • Newtonove pohybové zákony, Lagrangeove rovnice II. druhu, systém pružiny a tlmiča
 • rezistor/odpor, cievka/indukčnosť, kondenzátor/kapacita, RLC obvod, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony
 • rovnica kontinuity, Torricelliho vzťah
 • funkcia príslušnosti, sigmoidálna funkcia

Kompetencie

 • vyriešiť obyčajnú diferenciálnu rovnicu s konštantnými koeficientmi a špeciálnou pravou stranou analyticky v časovej oblasti a s využitím Laplaceovej transformácie,
 • navrhnúť PID regulátor pomocou Naslinovej metódy, Graham-Lathropovej metódy a Ziegler-Nicholsovej metódy,
 • popísať postup vytvorenia modelu mechanického, hydraulického a elektrického systému s využitím príslušných fyzikálnych zákonov,
 • realizácia diskrétneho PID (PSD) regulátora,
 • vytvoriť vizualizáciu technologického procesu,
 • naprogramovať neurónovú sieť,
 • popísať postup implementácie evolučného algoritmu,
 • výpočet kinematického modelu robotického ramena,
 • vytvorenie fuzzy kognitívnej mapy, naprogramovanie fuzzy regulátora,

Ľudia

 • Ktesibios, Archimedes, Heron z Alexandrie, Mohamed Al-Chorezmi
 • Pierre-Simon Laplace, Joseph-Louis Lagrange, André-Marie Ampère
 • Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Joseph Fourier
 • James Watt, Blaise Pascal
 • Charles Babbage, Ada Lovelace
 • Michael Faraday, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Werner von Siemens, Robert Bosch
 • Norbert Wiener, W. Ross Ashby, Stafford Beer, Arturo Rosenblueth
 • John von Neumann, Alan Turing
 • James Clerk Maxwell
 • Alexander Michajlovič Ljapunov, Jacopo Francesco Riccati, Lev Semionovič Pontriagin
 • John McCarthy, Frank Rosenblatt, Warren McCulloch, Walter Pitts, Marvin Minsky
 • Harry Nyquist, Hendrik Wade Bode, Claude Shannon, Vladimir Alexandrovič Koteľnikov, Grace Hopper
 • Lotfi A. Zadeh
 • Karel Čapek, Isaac Asimov

Významné knihy a články

 • W. McCulloch, W. Pitts (1943). A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity
 • C. Shannon (1948). A Mathematical Theory of Communication
 • N. Wiener (1948). Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine
 • W. Ross Ashby (1952). Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behavior
 • W. Ross Ashby (1956). Introduction to Cybernetics
 • Lotfi A. Zadeh (1965). Fuzzy Sets
 • G. Cybenko (1989). Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function

Vypracovanie z minulých rokov

Vypracovanie

Odporúčaná literatúra

Úvod do automatického riadenia:

Identifikácia:

 • Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů
 • Fikar, M., Mikleš, J.: Identifikácia systémov

Senzory a akčné členy:

 • Šturcel, J.: Snímače a prevodníky
 • Žalman, M.: Akčné členy

Príklady postupu riadenia reálneho fyzikálneho systému/priemyselného procesu:

Neurónové siete:

 • Sinčák, P., Andrejková, G.: Neurónové siete - inžiniersky prístup
 • Kvasnička, V. a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí

Fuzzy systémy:

Evolučné algoritmy:

 • Mach, M: Evolučné algoritmy

Počítačové videnie:

 • Tomori, Z., Nikorovič, M.: Počítačové videnie v praxi
 • Sonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision

Robotika:

 • Spong, M. a kol.: Robot Modeling and Control
 • Corke, P.: Robotics, Vision and Control

Súhrnné príručky:

 • Siciliano, B. a kol.: Springer Handbook of Robotics
 • Nof, Sh. a kol.: Springer Handbook of Automation
 • Kacprzyk, J., Pedrycz, W.: Springer Handbook of Computational Intelligence

Externé zdroje

 • to be continued...