Repetitórium odboru

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Základné pojmy a kompetencie v odbore

Pojmy

Kompetencie

 • vyriešiť obyčajnú diferenciálnu rovnicu s konštantnými koeficientmi a špeciálnou pravou stranou analyticky v časovej oblasti a s využitím Laplaceovej transformácie,
 • navrhnúť PID regulátor pomocou Naslinovej metódy, Graham-Lathropovej metódy a Ziegler-Nicholsovej metódy,
 • realizácia diskrétneho PID (PSD) regulátora,
 • vytvorenie vizualizácie technologického procesu,
 • naprogramovanie neurónovej siete,
 • výpočet kinematického modelu robotického ramena,
 • vytvorenie fuzzy kognitívnej mapy, naprogramovanie fuzzy regulátora,

Vypracovanie

by Denis feel free to edit

Treba popridávať veci na web: [1]

Tu je tiež jeden dobrý zdroj : [2]

Automatizácia

proces, pri ktorom je ľudská riadiaca činnosť vo výrobe/mimo výrobný proces nahrádzaná činnosťou rôznych prístrojov a zariadení (automaty, počítače, prvky umelej inteligencie). účel: snaha oslobodiť človeka od fyzickej činnosti, resp. jednotvárnej/unavujúcej duševnej činnosti. neoddeliteľný základ automatizácie je riadenie.

Kybernetika - teoretická/aplikovaná

názov pochádza zo starogréckeho termínu „kybernétés“ = kormidelník (používal ho Platón na označenie vedy o riadení lodí). zakladateľ: Norbert Wiener (1894-1964). veda zaoberajúca sa všeobecnými zákonitosťami riadenia v biologických, technických a spoločenských systémoch. kybernetiku delíme na teoretickú a aplikovanú. Teoretická kybernetika: Teória riadenia, systémov algoritmov hier a učenia. Aplikovaná kybernetika: Technická, ekonomická, biologická a pedagogická kybernetika.

Teória (automatického) riadenia

Základom automatizácie je riadenie. Riadenie je cielené pôsobenie na riadený objekt tak, aby bol dosiahnutý určitý predpísaný cieľ (rozlišujeme ručné a automatické riadenie). Podľa existencie spätnej väzby riadenie delíme na ovládanie (bez spätnej väzby), regulácia (so spätnou väzbou) a vyššie formy riadenia (optimálne, adaptívne a inteligentné riadenie). Podľa princípu pôsobenia riadiaceho systému rozdelujeme automatické riadenie na logické (logické riadiace obvody), diskrétne (počítače vo funkcií regulatorov), spojité a fuzzy.

Systém (sústava)

Systém je objekt s s definovanými veličinami a definovanými vzťahmi medzi nimi. Pri dynamických systémoch sa vzťahy medzi vstupnými a výstupnými veličinami definujú pomocou diferenciálnych rovníc. Lineárne systémy sú také systémy pri ktorých platí princíp superpozície.

Modelovanie

Proces, pri ktorom vzniká matematický model, vytváranie útvarov (modelov), v ktorých existujú isté vzťahy, ktoré sú analogické so zvolenými vzťahmi v modelovanom objekte.

Matematické modelovanie predstavuje účinnú metódu poznávať vlastnosti skúmaného objektu. Pomocou počítačovej simulácie môžeme s modelom experimentovať bez rizika havarijných stavov. Geometrickou podobnosťou dokážeme priradiť originálu fyzický model a skúmať tak vlastnosti originálu pomocou aplikácie dejov tej istej fyzikálnej podstaty na model. Matematický model umožňuje skúmať javy prebiehajúce na origináli pomocou matematického popisu ich priebehov. Môžeme tak skúmať priebehy fyzikálnych veličín. Riešenie matematického modelu uskutočňujeme využitím vhodných numerických metód pre riešenie diferenciálnych rovníc v simulačných programoch.

Modelovanie je dôležitý nástroj pri vyšetrovaní zložitých dynamických systémov a ich riadenia. Systém je množina prvkov a väzieb medzi nimi, ktorá má ako celok svoje vlastnosti. Štruktúra systému predstavuje vnútorné usporiadanie systému opísateľné vzájomnými väzbami. Vnútorné väzby sú väzby medzi prvkami systému a vonkajšie väzby sú väzby medzi prvkami systému a jeho okolím.


Simulácia

napodobňovanie (imitovanie) reálneho procesu pomocou výpočtovej techniky; experimentálna metóda, pri ktorej sa reálny systém nahrádza počítačovým modelom, na tomto modely sa vykonávajú experimenty, ktoré sa následne vyhodnocujú, optimalizujú a výsledky sa spätne aplikujú na reálny systém.

Identifikácia - analytická/experimentálna [3]

Matematický/simulačný model

Matematický model:

Systém rovníc zostavený na základe platnosti fyzikálnych zákonov. Rozlišujeme systémy, kde dochádza k výmene energie (popis lineárnymi/nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami) a pasívne systémy (popis algebraickými rovnicami).

Simulačný model:

Prepis matematického modelu do vhodného programovacieho prostredia.

Prenosová funkcia

dynamického systému je definovaná ako podiel Laplaceovho obrazu výstupnej veličiny a Laplaceovho obrazu vstupnej veličiny pri nulových začiatočných podmienkach

Frekvenčný prenos [4]

Stavový popis

Stavový popis je matematickým modelom fyzikálneho systému založeným na vstupných, výstupných a stavových veličinách. Tento model je zapísaný ako sústava diferenciálnych rovníc prvého rádu. Stavový priestor je priestor, ktorého osi predstavujú jednotlivé stavové veličiny. Stav systému môže byť reprezentovaný ako vektor v tomto priestore.

Riadenie

Riadenie procesu je zabezpečenie vopred predpísaného cieľa, ovládaním špeciálnych zariadení, na základe hodnotenia a spracovania informácií o samotnom systéme a vplyvoch okolia na tento systém. V rámci riadenia rozlišujeme ovládanie a reguláciu. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín - ručné a automatické.

Ovládanie

Riadenie bez spätnej väzby.

Regulácia

je udržiavanie hodnôt regulovanej veličiny podľa daných podmienok a hodnôt tejto veličiny zistených meraním. Rozdeľuje sa na : ručná (reg. človek), automatická.

--

Regulácia je udržiavanie určených veličín procesu na vopred predpísaných hodnotách, pričom sa v priebehu regulácie získavajú skutočné hodnoty týchto veličín a porovnávajú sa s hodnotami predpísanými. Podľa zistených odchýlok sa potom do procesu zasahuje tak, aby sa odstránili, alebo aspoň minimalizovali.

Regulátor

zariadenie, ktoré uskutočňuje samočinnú (automatickú) reguláciu

Riadiaci/riadený systém

Riadiaci systém:

Systém ktorý riadi, určuje budúci stav riadeného systému, súbor dynamických prvkov, ktoré sa zúčastňujú na procese riadenia. Existujú dva základné typy riadiacich obvodov - uzavretý (regulačný) a otvorený (kompenzačný).

Riadený systém:

Fyzikálny alebo simulačný systém, ktorý chceme riadiť.

Riadiaca štruktúra

Spätná väzba (SV - Spätno-väzobný obvod) [5]

Uzavretý regulačný obvod

[6]

Požadovaná hodnota

Veličina na ktorej chcem udržať výstupnú regulovanú veličinu. označenie w(t).

Regulovaná (výstupná) veličina

veličina, ktorej hodnota je reguláciou upravovaná podľa vopred stanovených podmienok. Je to každá fyzikálna veličina, ktorá sa  reguláciou udržuje na požadovanej hodnote. označenie y(t).

Akčná veličina (akčný zásah)

výstupná veličina regulátora a súčasne vstupná veličina regulovanej sústavy. Pôsobením akčnej veličiny na regulovanú sústavu sa uskutočňuje regulácia. označenie u(t).

Poruchová veličina

veličina spôsobujúca poruchu v regulačnom obvode. označenie z(t).

Regulačná odchýlka (trvalá)

Rozdiel regulovanej veličiny a požadovanej hodnoty (w(t)-y(t)). Trvalá nastáva vtedy ak na systém pôsobí trvalá porucha. označenie e(t)

Diferenciálna rovnica

Je matematická rovnica, v ktorej ako premenné vystupujú derivácie funkcií. Diferenciálne rovnice tvoria základy fyzikálnych výpočtov a sú používané vo väčšine oblastí ľudského poznania

Laplaceova transformácia (spätná)

Použitie Laplaceovej transformácie ponúka veľmi jednoduché a elegantné riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc s konštantnými koeficientmi. Umožňuje veľmi jednoduché odvodenie vstupno-výstupných modelov, ktorých použitie je výhodné pri identifikácii a návrhu algoritmov riadenia. Ide o transformáciu funkcie z časovej oblasti do s - oblasti, kde s je nezávislá komplexná premenná Majme funkciu f(t). Laplaceova transformácia je definovaná vzťahom ktorý sa nachádza na [7], skrátene:

F(s) = L {f(t)},

kde f(t) je nejaká funkcia času nazývaná originál, musí byť po častiach spojitá a definovaná pre všetky hodnoty času od t = 0 do t = ∞,

F(s) nazývame obraz.

Spätná Laplaceova funkcia je opačným procesom, k obrazu F(s) hľadáme originál f(t). Využívame na to slovník/tabuľku Laplaceovej transformácie pričom je ale u zložitejších funkcií nutné upraviť ich na súčet jednoduchších, ktoré sa v slovníku nachádzajú, väčšinou pomocou rozkladu na parciálne zlomky.

Skoková/rampová funkcia [8]

Skoková funkcia a jednotková skoková funkcia sa často používajú pri skúmaní dynamických vlastností procesov a v aplikáciách riadenia.

Skoková funkcia

f(t) = A*1(t) , kde 1(t) je jednotková skoková funkcia, A je konštanta.

1(t) = 1 pre t ≥ 0; 0 pre t < 0

Rampová funkcia

f(t)=a*t*1(t) , kde 1(t) je jednotková skoková funkcia, a je konštanta.

Heavisidov (jednotkový) skok

Využíva sa na získanie prechodovej charakteristiky systému. Prechodová charakteristika je odozva systému na jednotkový skok. u(t) = 1(t) 0 pre t < 0 a 1 pre t > 0

Diracova funkcia (delta)

Využíva sa na získanie impulznej charakteristiky systému. Impulzná charakteristika je odozva systému na diracov impulz. u(t) = delta(t) nekonečno pre t = 0 a 0 pre t != 0

Dynamický systém so sústredenými / s rozloženými parametrami

Systém:

 • deterministický / stochastický
 • lineárny / nelineárny
 • spojitý / diskrétny

SISO/SIMO/MISO/MIMO

 • SISO – systémy s jedným vstupom a jedným výstupom
 • SIMO – systémy s jedeným vstupom a viacerými výstupmi
 • MISO – systémy s viacerými vstupmi a jedným výstupom
 • MIMO – systémy s viacerými vstupmi aj výstupmi

Časové charakteristiky:

 • prechodová funkcia/charakteristika
 • impulzná (váhová) funkcia/charakteristika

Frekvenčné charakteristiky:

 • Nyquistova
 • Bodeova

Riadenie

 • sekvenčné
 • spojité/diskrétne
 • programové/spätnoväzobné

Presnosť / kvalita riadenia

Čas regulácie / nábehu

Pásmo necitlivosti

Maximálne preregulovanie

Stabilita

Algebraické / frekvenčné kritériá stability

PID regulátor a jeho modifikácie (P/I/D/PD/PI regulátor)

Rôzne spôsoby vyjadrenia PID regulátora

Diskrétny regulačný obvod

Prevodníky (A/D, D/A)

PSD regulátor (polohový/prírastkový algoritmus)

Snímače

Snímač je fyzikálny systém resp technické zariadenie reagujúce na zmeny meranej veličiny– (fyzikálnej, chemickej) okamžite, alebo reaguje na časový priebeh zmeny. Najbežnejšie snímače sú elektrické, transformujúce informáciu o meranej veličine do inej fyzikálnej oblasti, najčastejšie na elektrický signál alebo na elektrický parameter.

Akčné členy

Aktuátor je typ motora zodpovedný za pohyb alebo riadenie systému. Je napájaný najčastejšie elektrickým prúdom, no existujú aj hydraulické či pneumatické aktuátory, vo všeobecnosti prevádzajú energiu na pohyb. Sú časťou systému ktorá interaguje s prostredím.

Technologická úroveň riadenia (PLC, priemyselné PC, jednočipové mikropočítače)

Prvá úroveň predstavuje súbor prostriedkov riadenia a regulácie na báze PLC a technologických PC. Prostriedky tejto úrovne zabezpečujú riadenie a reguláciu modelov, pričom snímače a akčné členy modelov sú pripojené buď štandardne cez technologické rozhrania (analógový V/V, digitálny V/V, alebo frekvenčný V/V), alebo s využitím technologických sietí (Asi, DeviceNet, alebo Profibus).

PLC - Programmable Logic Controller – je digitálny počítač, používaný na automatizáciu typických priemyselných elektromechanických procesov, ako napríklad ovládanie zariadení na továrenskej výrobnej linke. Od klasických počítačov sa líšia tým, že nahratý program spracovávajú cyklicky a opakovane, a tým, že ich periférie sú priamo prispôsobené priemyselným štandardom. Väčšiu časť periférií pri moderných PLC tvoria digitálne vstupy / výstupy, pričom sú ale stále využívané aj analógové vstupné a výstupne porty. PLC je možné triediť do dvoch kategórií, kompaktné a modulárne. Kompaktné PLC je automat s menšou veľkosťou, nízkym počtom V/V portov a jednoliatosťou, pričom modulárne automaty sa skladajú z vymeniteľných a doplniteľných modulov, ktoré dodávajú automatu široké možnosti využitia.

Priemyselné PC – počítač klasickej konštrukcie, na ktorom na rozdiel od PLC beží klasický operačný systém (Windows, Linux..). Spúšťaný je špecializovaný program, ktorý ovláda pripojené zariadenia. Priemyselný počítač je zostavený z komponentov, ktoré sú prispôsobené na trvalú záťaž a majú zvýšenú životnosť, a zároveň komponentov, ktoré obsahujú špecializované periférie, pomocou ktorých je možné pripojiť počítač na napr. zariadenia na výrobnej linke.

Jednočipové mikropočítače – používané na jednoduché riadiace aplikácie, kde nezáleží na výpočtovom výkone, no podstatou je nízka cena. Zväčša sa používajú ako zabudované zariadenia v koncových aplikáciách, na riadenie nízkoúrovňových častí procesov.

HMI Human Machine Interface:

-orientácia v riadenom procese pomocou vizualizácie, podľa reálnej štruktúry a stavu procesu -interakcia s riadeným systémom, s cieľom supervízneho riadenia pomocou grafických ovládacích panelov -interakcia s ostatnými asociovanými systémami -vizualizuje rôzne typy informácií o riadenom procese a riadiacom systéme napr. alarmy, trendy, nápovedové texty... -umožňuje zvukovú signalizáciu

Vstupno - výstupné zariadenie, prostredníctvom ktorého ľudský operátor riadi proces a ktoré zobrazuje procesné dáta. Zvyčajne prezentuje informácie obsluhujúcemu personálu graficky vo forme pohyblivých schém. To znamená, že operátor môže vidieť schematické znázornenie zariadení, ktoré sú pod kontrolou.

Napríklad, obrázok z čerpadla pripojeného k potrubiu môže zobraziť operátorovi, že čerpadlo beží a koľko tekutín preteká potrubím v tomto okamihu. Operátor potom môže zapínať a vypínať čerpadlo. HMI softvér ukáže rýchlosť prietoku kvapaliny v potrubí v reálnom čase.

Dôležitou súčasťou väčšiny implementácií HMI je spracovanie alarmov. Systém monitoruje, či sú splnené určité podmienky pre spustenie alarmu, aby sa zistilo, kedy došlo k spusteniu alarmu. Po tom, čo bola zistená poplašná udalosť sa vykoná jedno alebo viac opatrení (aktivácia varovných indikátorov, generovanie e-mailu alebo textových správ, siréna, pop-up okno, farebnú alebo blikajúcu plochu na obrazovke). V každom prípade je úloha indikátora alarmu upozorniť operátora, že niektorá čast systému je nejakým spôsobom narušená, aby sa moholi vykonať vhodné opatrenia.


SCADA Supervizory Control And Data Acquisition

 • SC:

- diaľkové ovládania napr. nový požadovaný stav, nastavenie hodnôt... - spracovanie správ z procesu a riadiacich staníc- vziniknté výstrahy, alarmy, ich potvrdzovanie triedenie podľa závažnosti .. - spracovanie aktuálnych a historických procesných údajov v reálnom čase -ďalšie moduly podporujúce riadenie a rozhodovanie

 • DA:

- získanie údajov o procese a riadiacom systéme , ukladanie info a vedomostí do databáz => výmena s asociovanými systémami

SCADA je systém pre diaľkové monitorovanie a ovládanie, ktorý pracuje pomocou kódovaných signálov cez komunikačné kanály (typicky jeden komunikačný kanál pre každú vzdialenú stanicu). Riadiaci systém môže byť kombinovaný so systémom pre zber dát pre získanie informácií o stave vzdialeného zariadenia, ktoré je možné zobraziť alebo zaznamenať. Hardvér pre niektoré systémy SCADA je navrhnutý tak, aby bol odolný proti nárazom, aby vydržal extrémne teploty, vibrácie a napätie. V najkritickejších inštaláciách je spoľahlivosť posilnená redundantným hardérom. Nefunkčná časť môže byť rýchlo identifikovaná a jej funkciu automaticky prevezme záložný hardware.

SCADA zahŕňa: • priemyselné procesy - výroba, produkcia, výroba elektrickej energie, továrne, rafinácie • procesy infraštruktúry - rozvod vody, zber odpadových vôd a ich čistenie, ropovody a plynovody, elektrický prenos a rozvod energie, veterné farmy, sirény systému civilnej obrany, veľké komunikačné systémy • procesy vo verejných aj súkromných zariadeniach vrátane letísk, lodí a kozmických staníc - sledujú a regulujú vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, prístup a spotrebu energie

SCADA systém zvyčajne pozostáva z nasledujúcich podsystémov: • Vzdialený terminál (RTU – Remote Terminal Unit), ktorý má integrovaný telemetrický systém na pripojenie PLC a RTU s riadiacimi centrami a dátovými úložiskami • Programovateľný logický regulátor (PLC), ktorý je pripojený k snímaču a prevádza signály zo snímačov na digitálne dáta • Zberný dátový server • Rozhranie HMI • Historické a dátové servery • Riadiaci systém (počítač), ktorý zhromažďuje údaje o procese a posiela príkazy. Je zodpovedný za komunikáciu so zariadeniami (RTU, PLC, snímače atď.) a HMI softvérom. V menších SCADA systémoch môže byť hlavná stanica zložená z jedného počítača. Vo väčších SCADA systémoch, hlavná stanica môže obsahovať viac serverov, distribuovaný softvér a softvér na zotavenie po havárii. • Komunikačná infraštruktúra spájajúca riadiaci systém so vzdialenými terminálmi. • Priemyselné Cloud Computing Environment • Podnikateľsky zamerané systémy ako ERP a MES


Informačné systémy (MES, ERP, MIS)

MES: výrobné informačné systémy. Tvoria väzbu medzi podnikovými informačnými systémami (napr. ERP) a systémami pre automatizáciu technologických procesov. Medzi základné funkcionality patria: správa výrobných zdrojov, správa výrobných postupov, detailné plánovanie výroby, dispečerské riadenie, riadenie výroby, zber dát, sledovanie výrobku, výkonnostné analýzy.

ERP: podnikový informačný systém. Používa sa na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií biznis sféry prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk. Zamerané na výrobu, logistiku, distribúciu, zásoby, fakturáciu a účtovníctvo podniku.

MIS: manažérsky informačný systém. Systém, ktorý spracováva netriedené údaje z databáz podľa požiadaviek používateľa, za účelom skvalitnenia vedenia organizácie. Slúži na: kontinuálne monitorovanie prostredia, vymedzenie a hodnotenie tržných segmentov, odhad dopytu, implementáciu marketingovej stratégie a jej dodržiavanie, posudzovanie marketingovej taktiky, hodnotenie marketingového výkonu.

Fuzzy systémy

Fuzzy systém je systémom, ktorý využíva fuzzy logiku. Táto logika je odvodená z teórie fuzzy množín. V klasickej logike sa všetky výroky ohodnocujú jednou z dvoch hodnôt, či je výrok pravdivý alebo nie – binárne 1 alebo 0. Fuzzy logika je ale založená na neurčitosti, a tak môže byť hodnotenie výroku v rozsahu 0 až 1, teda môže nadobúdať teoretický nekonečné množstvo neurčitých stavov. Táto logika je vhodnejšia pre reálny svet ako klasická.

Fuzzy množina

Množina prvkov, ktorých príslušnosť k tejto množine je odstupňovaná má hodnotu z reálneho intervalu 0 až 1.

Fuzzy regulátor

Ide o klasický regulátor (napr. PID), ktorý ale pracuje s neurčitou informáciou – fuzzy číslom. Vždy obsahuje 3 základné časti: fuzzyfikáciu, vyhodnotenie pravidiel, defuzzifikáciu. Existujú 2 základné typy – Mandaniho a Sugenov.

Fuzzy kognitívna mapa

A fuzzy cognitive map (FCM) can be understood as a graphical representation of the knowledge about or the perception of a given system. Fuzzy cognitive mapping is a combination of fuzzy logic and cognitive mapping. Using a method originated in neural network approaches, the influence of the factors on each other can be calculated iteratively. Once the network has stabilized, the results show the trends within the system. FCM also offers the possibility to run simulations and calculate outcomes of possible scenarios. FCM consists of factors (concepts / nodes) which represent the important elements of the mapped system. The directed lines labeled with fuzzy values show the strength of the causal conditions between the factors. A fuzzy cognitive map is a model of system structure.

Evolučné algoritmy

Subset of evolutionary computation, a generic population-based metaheuristic optimization algorithm. An EA uses mechanisms inspired by biological evolution, such as reproduction, mutation, recombination, and selection.

Genetické algoritmy

Genetic algorithm – This is the most popular type of EA. One seeks the solution of a problem in the form of strings of numbers (traditionally binary, although the best representations are usually those that reflect something about the problem being solved), by applying operators such as recombination and mutation (sometimes one, sometimes both). This type of EA is often used in optimization problems.

Vyhladávací algoritmus využívajúci heuristiku, ktorá napodoňuje proces prirodzeného výberu. Generuje riešenia optimalizácie problémov využitím techník inšpirovaných prirodzeným vývojom (dedenie, mutácia, selekcia, kríženie). Algoritmus obsadzuje kandidátov riešenia (fenotypy). Každý kandidát má súbor vlastností, ktoré môžu byt menené. "Vývoj" bežne začína z populácie náhodne generovaných fenotypov. Je to iteratívny proces. V každej iterácii sa populácia stáva generáciou. V každej generácii sú vybrané najlepšie fenotypy stochasticky z aktuálnej populácie. Genóm každého fenotypu môže byt zmenený, rekombinovaný, aby sa vyformovala nová generácia.

Vhodné pre oblasti:  Generovanie pohybov – chôdza, plávanie, let  Rozpoznávanie obrazu – zostavenie aj 3D obrazu, real-time rozpoznávanie obrazu  Ekomonika – Game theory (každý rival musí brať do úvahy, ako bude reagovať jeho oponent)  Počítačovo podporovaný dizajn  Plánovanie – inšpekcia a údržba olejových nádrží a potrubí Pokiaľ nie je oblasť problematiky dobre známa a je relatívne hlbšie neštruktúrovaná a pokiaľ môže byť vyvinutá reprezentácia tohto priestoru evolučným algoritmom, potom evolučný algoritmus predstavuje silnú heuristiku pre veľké komplexné priestory.

Strojové učenie

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, zaoberá sa algoritmami umožňujúcimi počítačovému systému učiť sa. Pod týmto učením rozumieme zmenu vnútorného stavu systému, ktorá zefektívni schopnosť prispôsobiť sa zmenám okolitého prostredia.

Expertné systémy

Systém, ktorý je zameraný na napodobňovanie rozhodovacieho procesu experta pomocou jednoduchých if-then pravidiel. Je tvorený dvoma hlavnými podsystémami: inferenčný mechanizmus a databáza pravidiel. Pod pojmom expertný systém sa dajú chápať počítačové aplikácie vyvíjané pre riešenie komplexných problémov v osobitej oblasti na úrovni mimoriadnej ľudskej inteligencie a odbornosti. Pozitívnymi charakteristikami sú vysoká výkonnosť, zrozumiteľnosť, spoľahlivosť a intenzívna odozva.


Znalostné systémy (Knowledge-Based Systems)

Často sa tento pojem používa ako synonymum k expertným systémom, rozdielom je, že expertný systém je druh znalostného systému. Expertný systém je zameraný na konkrétnu úlohu pomôcť expertovi / nahradiť ho v danej oblasti, zatiaľ čo pojem znalostný systém sa používa všeobecne na označenie štruktúry takéhoto systému a jeho charakteristickej vlastnosti uchovávania znalostí explicitne v databáze pravidiel, namiesto kódu.

Rozhodovacie systémy

Informačný systém na podporu rozhodovania podporuje taktické a operatívneho riadenia. Je založený na využívaní optimalizačných a simulačných algoritmov. Pomáha svojim použivateľom pri realizácii riadiacich a rozhodovacích činností v podnikaní. Užívateľ tu môže porovnávať dielčie výsledky riešení so svojimi predstavami a podľa toho ovplyvňovať ďalší priebeh riešení. Tieto systémy poskytujú uživateľovi ponuky riešení a prípadným kladením otázok usměrňujú jeho postup. Tieto systémy ale nenahrádzajú rozhodovateľa, ich výsledkom nie je rozhodnutie, len dávajú rozhodovateľovi súbor variant, urychľujú a spresňujú prepočty ich dôsledkov a kvantifikujú riziká. Jedným z najvýznamnejších faktorov manažmentu kvality v podniku je Business Intelligence – ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v rôznych oblastiach podnikového manažmentu.

Inteligentná robotika

Cognitive robotics is concerned with endowing a robot with intelligent behavior by providing it with a processing architecture that will allow it to learn and reason about how to behave in response to complex goals in a complex world.[9]

Počítačové videnie

Computer vision is a field that includes methods for acquiring, processing, analyzing, and understanding images and, in general, high-dimensional data from the real world in order to produce numerical or symbolic information, e.g., in the forms of decisions.

Literatúra

Externé zdroje