Matlabovské webové technológie

    MATLAB od verzie  R2006b neobsahuje už ďalej nevyvíjaný MATLAB Web Server, ktorý bol nahradený produktmi MATLAB Builder for .NET a MATLAB Builder for Java. Obidve spomenuté technológie sú nadstavbou MATLAB Compilera a je ich možné použiť nielen na tvorbu WEB aplikácií ale aj samostatne bežiacich programov pre pohotové výpočty napr. vo finančnej sfére. MATLAB Compiler je nástroj, ktorý značne redukuje čas potrebný pre vývoj aplikácií odstránením potreby manuálne prepisovať kód napísaný v MATLABe do jazyka C alebo C++. MATLAB Compiler umožňuje automaticky konvertovať .M, .MEX a ostatné MATLABovské kódy do samostatne bežiacich programov alebo knižníc, ktoré nepotrebujú MATLAB k svojej funkčnosti. Vytvorené programy je potom možné distribuovať voľne užívateľom, ktorí nemajú MATLAB. Nie všetky toolboxy však môžu byť MATLAB Compilerom kovertované resp. v niektorých toolboxoch možu byť konvertovane iba určité vlastnosti.
Pri požití produktov MATLAB Builder for Java, MATLAB Builder for .NET a MATLAB Builder for Excel spolu s MATLAB Compilerom, je možné konvertovať kód a algoritmy z MATLABu do softvérových komponentov v Jave, .NET alebo ako
Excel doplnky. MATLAB Compilerom je možne vytvárať natívne aplikácie  písane v jazyku C alebo C++, čo samozrejme umožňuje písat CGI skripty.


MATLAB Compiler a príbuzné produkty


MATLAB Compiler/Builder neprevádza do iného programovacieho jazyku priamo algoritmus pôvodnej funkcie z .M súboru. Vytvoria sa iba volania na túto funkciu ako rozhranie pôvodnej .M funkcie so zvyšným ručne písaným programom a funkcia na dekódovanie obsahu CTF súboru. Práve CTF súbor (Component Technology File) obsahuje celú funkčnosť, prídavné dáta a algoritmus pôvodnej .M funkcie. Okrem CTF súboru je na spustenie programu na cieľovom počítači potrebná knižnica MCR (Matlab Compiler Runtime), ktorá zabezpečuje vykonanie algoritmu uloženého v CTF súbore. MCR je súčasťou
compiler toolboxu ako inštalátor a môže sa voľne distribuovať cieľovým používateľom.Proces prekladu a distribúcie softvéru koncovému užívateľovi.
Matlab Compiler
Matlab Builder for Java
Matlab Builder for .NET