Laboratórny model Hydraulický systém a 3-fázový motor

Diplomová práca: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab (M. Murín, 2018)

Aplikácia - programové moduly pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab

Používatežská príručka k softvéru

Prezentácia algoritmov riadenia a diagnostiky chýb pre lab. modely

Pripravovaná publikácia