Skip Navigation LinksHome -> Informačný list
Názov vysokej školy, názov fakulty: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informačný list predmetu
Kód: xxxxxx Názov: Protokoly a rohrania
Študijný odbor:
Garantuje:
doc. Ing. Ján Jadlovsky, Csc.
Zabezpečuje:Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Obdobie štúdia predmetu:
3. ročník, zimný semester
Forma výučby: prednášky, laboratórne cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): xxxxxx-xxx
Týždenný: 2/2
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie: Priebežné riešenie zadania
Záverečné hodnotenie: Obhajoba zadania  a jeho obhajoba na PC
Cieľ predmetu:
Cieľom vyučovacieho predmetu je uviesť študentov do problematiky princípov počítačových sietí na úrovni technických rozhraní a komunikačných protokolov a naučiť ich samostatne vytvárať praktické aplikácie komunikácie v počítačových sietiach s využitím nástrojov a prostriedkov komunikácie v počítačových sieťach. Internet, základné princípy, adresácia v sieti Internet. Prostriedky a funkcie internetu a ich aplikácia v rámci manažérskeho riadenia podniku.
Stručná osnova predmetu:
 • Distribuované systémy riadenia, základné pojmy a definície.
 • Statické prepojovacie štruktúry, kruh, strom, mreža, kocka, hyperkocka.
 • Sedemvrstvový ISO/OSI model, definícia, charakteristika a popis vrstiev.
 • Lokálne komunikačné systémy, rozľahlosť siete, kapacita kanálu, kódovanie, modulacia, zdielanie kanálu.
 • Statické rozdelenie kapacity kanálu, časový a ferkvenčný multiplex.
 • Riadenie komunikácie počítačov zapojených v rámci základných typov sieti, centralizované riadenie, distribuované riadenie, náhodný prístup.
 • Základné typy sietí a ich technická realizácia, Deterministické siete so stromovou topológiou. Prepájanie lokálnych počítačových sieti, most, router, logický popis, technická realizácia.
 • Architektúra internetu a adresácia v sieti Internet.
 • Komunikačné protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, GGP, EGP, IGP, UDP, TCP a ich popis.
 • Tvorba aplikačných rozhraní, soket, Telnet, FTP, NFS, SMTP.
 • Príklady riešenia úloh z oblasti manažérskeho riadenia na úrovni aplikácií s využitím štandardných nástrojov Internetu.
Literatúra:
White, R.: Jak pracují počítače, Ziff-Davis Press, 1993, Emeryville, Kalifornia.
Frank, J. -- Defler, J. -- Les, F.: Jak pracují sítě, Ziff-Davis Press, 1993, Emeryville, Kalifornia.
Kováč, F.: Distribuované riadiace systémy, Vydavateľstvo STU Bratislava, 1998
Janeček, J.: Distribuované systémy, Vydavatelství ČVUT Praha, 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský jazyk
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
23.03.2007
2008 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI