Model robota Khepera II


Kinematické vlastnosti modelu robota Khepera II:

Poloha robota je určená súradnicami x a y, natočenie robota je vyjadrené pomocou uhla fí[rad]. Pohyb robota je charakterizovaný obvodovou rýchlosťou pravého kolesa v1[m/s], ľavého kolesa v2[m/s], celkovou rýchlosťou robota v[m/s] a rýchlosťou otáčania omega[rad/s]. Medzi jednotlivými kolesami je vzdialenosť b[m]. Grafické znázornenie stavu robota je nasledovné:

Model_robota.jpg, 1 kB

Obr.1 Kinematický model robota

Pozíciu robota v akomkoľvek čase je možné vyjadriť pomocou rovníc:

x.bmp, 1 kB     (1.1)

y.bmp, 1 kB   (1.2)

alpha.bmp, 1 kB              (1.3)

Dynamické vlastnosti modelu robota Khepera II:

Dynamiku modelu robota Khepera II vieme popísať pomocou nasledovných rovníc:

zrychlenie.bmp, 1 kB                          (1.4)

Iz.bmp, 1 kB                (1.5)

fi_L.bmp, 1 kB         (1.6)

fi_R.bmp, 1 kB         (1.7)


pričom Ft predstavuje celkovú treciu silu pôsobiacu na kolesa modelu robota, J - moment zotrvačnosti, m - hmotnosť robota, b - vzdialenosť kolies, Iz -napájací prúd robota a r - polomer kolies.

Napíšte nám , © 2009, KKUI FEI TU Košice