Skip Navigation Links
Aplikácia inverzného neurónového modelu dynamického SISO systému kužeľovej nádrže v riadiacich štruktúrach DIC a FFC

Algoritmus vytvorenia inverzného neurónového modelu v struktúre "General Training":

  1. Získanie trénovacích dát (realizácia experimentu)
  2. Voľba topológie neurónovej siete
  3. Trénovanie neurónovej siete
  4. Overenie inverzného neurónového modelu v riadiacej štruktúre
  5. Ak model vyhovuje, skok na krok 6, ak nevyhovuje, skok na krok 3, 2 alebo 1
  6. Koniec (model vyhovujúcej kvality)

Principiálna bloková schéma pre vytvorenie inverzného modelu v struktúre "General Training":

Simulačná schéma pre získavanie trénovacích dát:

Uvedená simulačná schéma slúži na získanie trénovacích dát zo simulačného modelu systému kužeľovej nádrže pre trénovanie inverzného neurónového modelu:

Principiálna bloková schéma priameho riadenia (DIC):

Simulačná schéma pre overenie inverzného neurónového modelu v struktúre DIC:

Dĺžka simulácie:

Principiálna bloková schéma dopredného riadenia (FFC):

Simulačná schéma pre overenie inverzného neurónového modelu v struktúre FFC:

Dĺžka simulácie:
2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI