Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Realizácia diskrétneho regulačného obvodu v simulačnom jazyku Matlab/Simulink
 • Prepočet spojitého procesu vo V/V opise na dikrétny tvar a jeho overenie pomocou funkcií Control Toolbox
 • Algoritmické riešenie súboru úloh pre reguláciu tepelného procesu a overenie funkčnosti navrhnutých algoritmov v sim. jazyku Matlab/Simulink a funkcií Control Toolboxu
 • Simulačné overenie algoritmu diskrétneho regulátora na konečný počet krokov pre tepelný proces
 • Návrh algoritmov diskrétnych regulátorov pre jednosmerný motor a ich programová realizácia v M/S a overenie pomocou automatu PLC
 • Parametrické modely regulovaných procesov
 • Programová realizácia algoritmu STC regulátora navrhnutého metódou priradenia pólov
 • Aplikácia algoritmu číslicového PID regulátora založeného na modifikovanom Z-N kritériu pre procesy vyšších rádov
 • Modelovanie dynamických SISO procesov na báze neurónových sietí
 • Modelovanie nelineárneho MIMO procesu s využitím neurónových sietí
 • Navrhnúť štruktúru riadenia na základe inverzného modelovania
 • Návrh štruktúr riadenia na základe odhadu parametrov modelu nelineárneho procesu odhadu parametrov modelu nelin. procesu
2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI