Skip Navigation Links
Modelovanie dynamického SISO systému kužeľovej nádrže na báze neurónových sietí

Fyzikálno - matematický popis hydraulického systému kužeľovej nádrže:

Parametre simulačného modelu:

alfa[rad] - uhol skosenia stien nádrže

l1(t)[ ] - pootvorenie regulačného ventilu V1

l2(t)[ ] - pootvorenie regulačného ventilu V2

h(t)[m] - výška hladiny kvapaliny v nádrži

S1[m^2] - výtokový prierez nádrže

M1(t)[m^3/s] - objemový prítok do nádrže

M2(t)[m^3/s] - objemový výtok z nádrže


Vstupná veličina: otvorenie ventilu V1 - l1(t)[ ] v rozsahu <0,1>

Výstupná veličina: výška hladiny kvapaliny - h(t) [m]

Poruchová veličina: otvorenie ventilu V2 - l2(t)[ ] v rozsahu <0,1>

Dynamiku systému popisuje nelineárna diferenciálna rovnica:

Implementácia do jazyka MATLAB/Simulink:

Nelineárna diferneciálna rovnice je narogramovaná v S-funkcii, ktorá predstavuje simulačný model hydraulického systému kužeľovej nádrže. - časť zdrojového kódu S-funkcie:

Algoritmus experimentálnej identifikácie dynamických systémov na báze neurónových sietí typu MLP:

  1. Získanie trénovacích dát (realizácia experimentu)
  2. Voľba topológie neurónovej siete
  3. Trénovanie neurónovej siete
  4. Validácia dopredného neurónového modelu
  5. Ak model vyhovuje, skok na krok 6, ak nevyhovuje, skok na krok 3, 2 alebo 1
  6. Koniec (model vyhovujúcej kvality)

Principiálna bloková schéma pre trénovanie neurónového modelu:

Simulačná schéma pre získavanie trénovacích dát:

Uvedená simulačná schéma slúži na získanie trénovacích dát zo simulačného modelu systému kužeľovej nádrže pre trénovanie neurónového modelu:

Simulačná schéma pre overenie natrénovaného neurónového modelu (validácia):

Natrénovaný neurónový model je implementovaný v simulačnej schéme,ktorá slúži na overenie jeho vlastností.

Dĺžka simulácie:
2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI