Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Jadlovský J., Čopík M., Papcun P.: Distribuované systémy riadenia, FEI TU, elfa Košice, 2013, ISBN 978-80-8086-227-5 (link)
[2]   Kováč F.: Distribuované riadiace systémy, Vydavateľstvo STU Bratislava, 1998
[3]   Janeček, J.: Distribuované systémy, Vydavatelství ČVUT Praha, 1993
[4]   Veselý, V.: Navrhovanie a projektovanie ASR TP, ALFA Bratislava, 1992
[5]   Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov, Academic Press Elfa, s.r.o., Košice, 1999
[6]    Firemná literatúra spoločností ORACLE, IBM
[7]    Výukový portál skupiny CMMRaPI (http://kyb.fei.tuke.sk)
[8]    Laboratórne modely skupiny CMMRaPI (http://kyb.fei.tuke.sk/laboratoria/modely/modely.php)
[9]    Čabala, J., Jadlovský, J.: Choosing the Optimal Production Strategy by Multi - Objectivve Optimization Methods, In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 7-26, 2020, http://acta.uni-obuda.hu/Issue102.htm
[10]    Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov (článok v časopise - 2017)
[11]    Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek (článok v časopise - 2017)
[12]    Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics (konferencia SAMI 2016 - poster)
[13]    Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes (konferencia TECHNICOM 2015 - poster)
[14]    Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky (prezentácia)
[15]    Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC pre zber a spracovanie veľkého objemu dát a implementácia komunikačných protokolov v rámci mobilných robotických systémov (Prezentácia bakalárskej práce Bc. Milan Tkáčik, vedúci BP doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
[16]    Riešenie úlohy súčasnej lokalizácie a mapovania objektov v prostredí systému ROS (Prezentácia bakalárskej práce Bc. Adam Březina, vedúci BP doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)