Prednáška č. 1 - Úvod do problematiky MIS, základné pojmy

September 26, 2017

Obsah prednášky:

 • Systémy OLTP (OnlineTransactionProcessing). Charakteristika transakčných systémov a oblasti ich použitia.
 • Systémy MIS, definícia systémov MIS, ich charakteristika a rozdelenie z hľadiska úrovni riadenia, príklad aplikácie systému MIS z hľadiska poskytnutých informácii v rámci telekomunikačnej spoločnosti z hľadiska manažérskeho rozhodovania.
 • Systémy pre podporu rozhodovania (DSS Decisionsupportsystem), definícia, rozhodovacie modely, algoritmy a prostriedky rozhodovania, príklady aplikácie.
 • BusinessIntelligence (BI), definícia. Hierarchia informačných úrovni (pyramidálny model).
 • Systémy EIS (ExecutiveInformationSystems). Vymedzenie pojmu, charakteristika a súvislosti s DSS a BI.
 • DataMining, definícia, techniky získania informácií v rámci DataMiningu.
 • Datový sklad (DataWarehouse -DW), základná definícia, jeho úloha v rámci MIS, príklad datového skladu. DataMart, definícia, súvislosť a porovnanie s dátovým skladom. Príklad DataMartu.
 • OLAP (OnlineAnalyticalProcessing) – úvod do problematiky, prehľad.
 • Prednáška č. 2 - Architektúra systémov MIS

  Október 3, 2017

  Obsah prednášky:

 • Trojvrstvová architektúra systému MIS, charakteristika jednotlivých vrstiev, ich technická realizácia a väzby medzi nimi.
 • Príklad aplikácie 3-vrstvovej architektúry MIS v Telekomunikačnej spoločnosti
 • Prednáška č. 3 - základné časti systému MIS, metodický postup a techniky vytvárania systémov MIS

  Október 10, 2017

  Obsah prednášky:

 • Technické prostriedky a nástroje spoločnosti ORACLE pre budovanie 3-úrovňovej architektúry MIS. Technický prehľad prostriedkov a metód.
 • Postup realizácie 3-vrstvovej architektúry MIS s využitím technológie spoločnosti ORACLE
 • Prednáška č. 4 - Relačné databázové systémy (opakovanie) - I.

  Október 17, 2017

  Obsah prednášky:

 • Databáza, databázová tabuľka (n—tita), relačný databázový model.
 • Základy teórie relačných databáz.
 • Podmienky minimálnej relačnosti, relačný model dát -dvanasť pravidiel pre relačné databázové systémy.Systémy pre podporu rozhodovania (DSS Decisionsupportsystem), definícia, rozhodovacie modely, algoritmy a prostriedky rozhodovania, príklady aplikácie.
 • Relačné vzťahy, priamy kľúč, cudzi kľuč.
 • Vzťahy medzi entitami, vzťah 1:1, vzťah 1:N, vzťah N:M EIS (ExecutiveInformationSystems). Vymedzenie pojmu, charakteristika a súvislosti s DSS a BI.
 • Normalizácia databáz, normálne formy relácie ( 1. NF, 2. NF, 3. NF) definícia a charakteristika.
 • Prednáška č. 5 - Relačné databázové systémy (opakovanie) - II.

  Október 24, 2017

  Obsah prednášky:

 • Relačná algebra
 • Jazyk SQL.
 • Výhody a nevýhody relačných databáz. Nevhodnosť transakčných databáz pre analýzy OLAP.
 • Prednáška č. 6 - Multidimenzionálne databázové systémy - I.

  Október 31, 2017

  Obsah prednášky:

 • Definícia, multidimenzionálny databázový model, princíp multidimenzionálnej kocky.
 • Datový sklad, štruktúra datového skladu (dimenzie, fakty, metadata, repozitory), vlastnosti datového skladu.
 • Granularita dát, riešenie riedkych matíc.
 • Prednáška č. 7 - Štátny sviatok

  November 7, 2017

  Prednáška č. 8 - Multidimenzionálne databázové systémy - II.

  November 14, 2017

  Obsah prednášky:

 • Metódy budovania datového skladu.
 • Spôsoby ukladania a prezentácia údajov v datovom sklade.
 • Mechanizmus napĺňania datového skladu.
 • Prevádzka datového skladu.
 • Prednáška č. 9 - Príprava údajov ETL (Extrakcia, transformácia, loading)

  November 21, 2017

  Obsah prednášky:

 • Extrakcia.
 • Čistenie údajov, transformácia.
 • Prenos, testovanie etapy ETL.
 • Prednáška č. 10 - Analýza OLAP I.

  November 28, 2017

  Obsah prednášky:

 • Definícia OLAP.
 • Dvanásť pravidiel OLAP.
 • Spôsoby multidimenzionálneho uloženia údajov (MOLAP, ROLAP, HOLAP).
 • Prednáška č. 11 - Analýza OLAP II.

  December 5, 2017

  Obsah prednášky:

 • Prezentácia dát v dátovom sklade.
 • Zobrazenie multidimenzionálnych datových objektov.
 • Charakteristika a popis datovo inteligentných objektov (tabuľka, graf, selektor).
 • Aplikačné príklady dátovo inteligentných objektov.
 • Prednáška č. 12 - Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 I.

  December 12, 2017

  Obsah prednášky:

 • Charakteristika normy ISO 9001.
 • Zoznam noriem z ktorých ISO 9001 vychádza a ktoré nahradzuje (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).
 • Norma ISO 9004 a jej vzťah s normou ISO 9001.
 • Model systému manažérstva kvality založený na procesnom prístupe.
 • Predmet normy ISO 9001.
 • Termíny a definície.
 • Systém manažérstva kvality.
 • Prednáška č. 13 - Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 II.

  December 19, 2017

  Obsah prednášky:

 • Zodpovednosť manažmentu.
 • Manažérstvo zdrojov.
 • Realizácia produktu.
 • Meranie, analýza a zlepšovanie.