Zoznam cvičení:


Rozšírenie a inovácia materiálov pre predmety z oblasti priemyselnej informatiky - výukový portál

Cvičenie č.1 Prehľad laboratórnych prostriedkov

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

Všeobecný úvod, náplň cvičenia a prostriedky, na ktorých sa bude cvičenie realizovať

1. Úvod

1.1. Všeobecný rozbor náplne predmetu
1.2. špecifikácia cieľov a poslania cvičení
1.3. Charakteristika technických a programových prostriedkov a aplikačných prípravkov využívaných vo výuke predmetu.
1.4. Poučenie o bezpečnosti pri práci a pri samostatnom riešení praktických úloh. Zásady pri práci v laboratóriu. Zásady pri ochrane zdravia a poskytnutia pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

2. Labolatórné prostriedky a nástroje pre vývoj aplikácií s použitím prvkov riadiacích systémov
            -úvodné informácie ohľadom praktickej realizácie cvičení

a) L -V144 – zostava PLC Compact logic s vývojovým prostredím
       - modely na zadnej stene laboratória             
           - digitálne vstupy/výstupy (tlačidlá, led diódy, …)           
           - analógové vstupy/výstupy
           - krokové motory
           - model tepelnej sústavy
           - model svetelnej sústavy
           - model križovatky
           - model svetelnej sústavy
           - model servo (3-fázový motor, frekvenčný menič, IRC snímač)
           - model zvony

b) L – V101B - model robotizovaného pracoviska (2x žlté roboty, otočný stôl,  dopravník, optočleny, PLC Compactlogic).

           - zostava PC s LabCart Advantech
           - modely na zadnej stene L-101B
                   - digitálne V/V
                   - analógové V/V
                   - krokove motory
                   - tenzometricke váhy so zostavou M-1000

c) L - V134
           - model výťahu
           - model Automatická lekáreň

d) L- V142 -model Hydraulický systém
           - model naklonená rovina
           - vývojová zostava CERN

e) L – V147 - linka Flexibilný montážný podnik
           - linka Pružný výrobný systém
           - komplexná zostava mobilných robotov so snímačmi a akčnými členmi)
                  - Bludisko
                  - Robotický futbal

Späť

Cvičenie č.2 Počítačové a riadiace prostriedky na báze PLC

2. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • vytvorenie jednoduchého programu pre PLC, postup pre nahratie programu do PLC
 • použitie základných bitových operácií, čítače/časovače
 • vývojové hardverove prostriedky (popis jednotlivých HW častí PLC CompactLogic)
 • vývojové SW prostriedky RS Logic
 • Logická štruktúra PLC (rozdelenie pamätí)
 • popis inštrukcií PLC s príkladmi
 • aplikačné príklady

Materiál: Inštrukcie pre cvičenie 1

Späť

Cvičenie č.6

6. cvičenie

Náplň cvičenia:

Počítačové V/V prostriedky na báze jednočipovej mikropočítačovej zostavy  Board51 s analógovým vstupom a výstupom, frekvenčným vstupom/výstupom (resp. Impulzným V/V pre pripojenie IRC), PWM výstupom  (1 cvičenie v labolatóriu V-101B)
           - popis logickej štruktúry systému
           - popis HW rozhrania
           - popis SW rozhrania s programovaním na úrovni systému Matlab
           - popis SW rozhrania na úrovni programovania v jazyku C
           - súbor aplikačných príkladov s aplikáciou:
                   -analógového vstupu
                   -analógového výstupu
                   -frekvenčného vstupu
                   -PWM výstupu

Späť

Cvičenie č.7

7. cvičenie

Náplň cvičenia:

Snímače teploty 

 1. a) meranie teploty na báze teplomera Pt-100
                  - fyzikálný princíp snímania – charakteristiky prevodu teploty na odpor
                  - prevod odporu na napätie  (mostik, ktorý je popísany v scheme ELMB)
                  - aplikácia merania teploty s využitím Board 51, ELMB atd.
Späť

Cvičenie č.8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

Snímače a meracie členy tlaku, sily a momentu
            -fyzikálny princíp merania tlaku a tlakovej diferencie 

 1. Odporová tenzometria
  (aplikácia pri meraní mechanického napätia strojov a deformácie, ako aj ako prvky meracích členov  pre meranie tlaku, sily, krútiacého momentu, rýchlosti, prietoku ako aj meracie členy mechanického kmitania).
          - fyzikálny princíp odporových tenzometrov
          - vyhodnocovacie obvody odporovej tenzometrie (štvrťmostík, polmostík, plný mostík)                            
          - aplikácie tenzometrov na príklade tenzometrickej váhy s pripojením na Board51
Späť

Cvičenie č.9

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

Snímacie a meracie členy polohy
      1. Relatívné snímače (Inkrementálné snímače)
               - fyzikálny princíp IRC snímača
               - el. rozhranie medzi IRC snímačom a čítacou kartou PLC
               - aplikácie sledovania polohy na báze IRC snímača s využitím:
                                                 - PLC pri meraní polohy na baze merania otáčok motora
                                                 - Board 51 pri PID regulácie pri meraní otáčok motora
          Absolutné snímače polohy

Späť

Cvičenie č.10

10. cvičenie

Náplň cvičenia:

Akčné členy – aktuátory
       - jednosmerné motory komutátorové
       - jednosmerné motory krokové
       - striedavé asynchronné motory
                        -jednofázové
                        -trojfázové
       - striedavé synchronné motory

Späť

Cvičenie č.12

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

Konzultácie k zadaniam II.

Späť

Cvičenie č.13

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

Preberanie zadaní

Späť