Praktické zadania:

I. Ku všetkým zadaniam je potrebné vypracovať dokumentáciu pozostávajúcu z princípu fungovania jednotlivých snímačov / akčných členov (teória), hardvérovej konfigurácie a ilustračného programu.
II. Forma zadania z predmetu "Prvky riadiacich systémov" (Zadanie bude vypracované tak, že bude rešpektovať nasledovnú štruktúru):

  1. Formulacia úlohy - znenie zadania
  2. Analýza a rozbor úlohy z hľadiska fyzikálneho princípu meracích prvkov, prevodníkov fyzikálnych veličín, V/V časti počítača, meracieho počítača (PLC, JM) a väzba na vizualizačný a zobrazovací počítač atď.
  3. Schéma zapojenia danej aplikácie s počítačovým vyhodnocovaním. Popis podsystémov, ktoré obsahuje schéma zapojenia.
  4. Vývojový diagram algoritmov, ktoré budú naprogramované.
  5. Popis algoritmu merania (ktoré sú vo vývojových diagramoch) s vyhodnocovaním a udaním vstupných a výstupných premenných premenných daného algoritmu.
  6. Popis experimentu a sumarizácia experimentálných výsledkov.
  7. Zhodnotenie výsledkov.


ZADANIE č. 1
Úlohou je naprogramovať program v prostredí MATLAB s využitím dodanej knižnice Board51, ktorého činnosťou bude nastavovať analógový výstup dosky, kde bude pripojený DC motor na základe výpočtu parametrov PID algoritmu riadenia pomocou Naslinovej metódy.

ZADANIE č. 2
Úlohou je naprogramovať krokový motor pomocou digitálnych výstupov PLC automatu. Zadanie musí obsahovať voľbu smeru otáčania krokového motora pomocou tlačítka, prepínanie rýchlosti pomocou tlačítka a riadenie módu (4 resp. 8) cievok pomocou tlačítka

ZADANIE č. 3
Úlohou je naprogramovať program v prostredí MATLAB s využitím dodanej knižnice Board51, ktorého činnosťou bude čítať analógový vstup dosky, kde bude pripojený tepelný senzor PT100 a vykreslenie teploty pomocou grafu. Druhou funkcionalitou bude zapisovanie zaznamenanej teploty do súboru s vhodne zvolenou periódou vzorkovania

ZADANIE č. 4
Úlohou je naprogramovať program v prostredí MATLAB s využitím dodanej knižnice Board51, ktorého činnosťou bude čítať analógový vstup dosky, kde bude pripojený tepelný senzor NTC a vykreslenie teploty pomocou grafu. Druhou funkcionalitou bude zapisovanie zaznamenanej teploty do súboru s vhodne zvolenou periódou vzorkovania

ZADANIE č. 5
Úlohou je naprogramovať skript v prostredí MATLAB s využitím knižnice Board51, ktorý číta hodnotu analógového vstupu, na ktorý sú pripojené tenzometrické váhy. S vhodne vyváženým polmostíkom je nutné kalibrovať váhy so závažím, ktoré má známu váhu a grafy zdokumentovať.

ZADANIE č. 6
Úlohou je naprogramovať v programovom prostredí MATLAB čítanie inkrementálneho snímača dosky Board51. Motor bude sledovať určený vstupný signál nastavený priamo pomocou PWM (sínus, píla, pseudonáhodný signál) a pomocou grafu bude vyčítavaná skutočná uhlová rýchlosť pomocou inkrementálneho snímača.

ZADANIE č. 7
Úlohou je naprogramovať demonštračné zadanie, ktoré využíva digitálne vstupy/výstupy PLC automatu. Funkciou prvého tlačidla je priame mapovanie na prvé ledku. Druhé tlačidlo bude zapínať druhé ledku funkciou “latch/unlatch”. Ďalšie dve tlačidlá ovládajú spustenie a zastavenie počítadla, ktorého aktuálna hodnota (do 1000) bude zobrazovaná na sedemsegmentovom displeji.

ZADANIE č. 8
Úlohou je naprogramovať demonštračné zadanie hadík, ktoré využíva digitálne vstupy/výstupy a analógové vstupy PLC automatu. Funkciou tlačidla sa mení smer pohybu hadíka. Prvým potenciometrom sa mení dĺžka hadíka, druhým sa mení rýchlosť pohybu hadíka.

Driver k doske Board51 nájdete tu

Knižnica v MATLABe pre Board51

Vzorový m-file