Prezentácia CMMRaPI

Implementácia výsledkov vedeckého výskumu v oblasti modelovania a simulácie kyberfyzikálnych systémov do výučby – tvorba moderných vysokoškolských učebníc (KEGA 072 TUKE – 4/2018), zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. S. Jadlovská, PhD.

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI FEI TU v Košiciach (prezentácia výsledkov medzinárodného projektu základného výskumu ALICE CERN – ALICE KE FEI TU a projektu aplikovaného výskumu TECHNICOM PP7/3.1)

Technická univerzita Košice ako plný člen kolaborácie ALICE CERN (prezentácia výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach: ICALEPCS 2017, CHEP 2013 )

Spolupráca FEI TU Košice s Európskou organizáciou pre jadrový výskum — CERN v Ženeve na projekte základného výskumu ”ALICE Inner Tracking System” - poster

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics - Industry4.0 @ HEPTech 2018

Conference Summary Report on - Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems - Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (1/2017 - 12/2017) (poster)

CYBER-PHYSICAL SYSTEM IMPLEMENTATION INTO THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (IFAC PDeS'16) (webová stránka modelu)

Návrh metodiky pre diagnostiku modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia(časopis QuoVadis 2018, prezentácia ku obhajobe písomnej práce ku dizertačnej skúške 2018 , prezentácia)

Vytvorenie metodiky procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek (časopis 2018, prezentácia)

Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov (článok v časopise - 2017)

Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek (článok v časopise - 2017)

Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics (konferencia SAMI 2016 - poster)

Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes (konferencia TECHNICOM 2015 - poster)

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky (prezentácia)

Infraštruktúra DSR na KKUI