Prezentácia CMMRaPI

Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV – 19 - 059 (2019 - 2024) "Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie" (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.)

Implementácia výsledkov vedeckého výskumu v oblasti modelovania a simulácie kyberfyzikálnych systémov do výučby – tvorba moderných vysokoškolských učebníc (KEGA 072 TUKE – 4/2018), zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. S. Jadlovská, PhD.

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI FEI TU v Košiciach (prezentácia výsledkov medzinárodného projektu základného výskumu ALICE CERN – ALICE KE FEI TU a projektu aplikovaného výskumu TECHNICOM PP7/3.1)

Technická univerzita Košice ako plný člen kolaborácie ALICE CERN (prezentácia výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach: ICALEPCS 2017, CHEP 2013 )

FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN (Tkáčik, M., Jadlovský, J., Jadlovská, S., Koska, L., Jadlovská, A., Donadoni, M. článok v Processes., Vol.8, n.5, (2020), s. [1-16]. - ISSN 2227-9717 (online)

Spolupráca FEI TU Košice s Európskou organizáciou pre jadrový výskum — CERN v Ženeve na projekte základného výskumu ”ALICE Inner Tracking System” - poster

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics - Industry4.0 @ HEPTech 2018

Conference Summary Report on - Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems - Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (1/2017 - 12/2017) (poster)

Actuator Fault Diagnosis System Design and Verification for Ball and Plate System (Oravec, M. - Jadlovská, A.) In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 69-88, 2020,

Inverted Pendulum with Linear Synchronous Motor Swing up Using Boundary Value Problem (Koska, L. - Jadlovská, S. - Vošček, D. – Jadlovská, A., článok v Acta Polytechnica – Journal of Advance Engineering, Open Access Scientific Journal published by the CTU in Prague, Vol. 59, No.5, pp.1-9, 2019, ISSN 1210-2709

Modelling, Analysis and Control Design of Hybrid Dynamical Systems (Vošček,D. - Jadlovská, A. – Grigľák, D, článok v Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický časopis, Vol. 70, No.3, pp.176 - 186, 2019, ISSN 1335-3632)

 • Čerkala, J.- Jadlovská, A.: Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov 1. vyd. - Košice : Elfa - 2019, s. 266, ISBN 978-80-8086-273-2

 • Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop (ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A., článok v Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632

  CYBER-PHYSICAL SYSTEM IMPLEMENTATION INTO THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (IFAC PDeS'16) (webová stránka modelu)

  Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia (prezentácia ku obhajobe dizertačnej práce 2019 )

  Návrh metodiky pre modelovanie a simuláciu efektívne kráčajúcich robotických systémov s využitím moderných softvérových nástrojov a jej integrácia do distribuovanej riadiacej štruktúry (prezentácia k obhajobe písomnej práce k dizertačnej skúške 2019 )

  Návrh metodiky pre diagnostiku modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia(časopis QuoVadis 2018, prezentácia ku obhajobe dizertačnej práce 2018 , prezentácia)

  Vytvorenie metodiky procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek (časopis 2018, prezentácia)

  Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov (článok v časopise - 2017)

  Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek (článok v časopise - 2017)

  Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics (konferencia SAMI 2016 - poster)

  Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes (konferencia TECHNICOM 2015 - poster)

  Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky (prezentácia)

  Infraštruktúra DSR na KKUI