[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Informačný list
Názov vysokej školy, názov fakulty: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informačný list predmetu
Kód: 260962 Názov: Simulačné systémy
Študijný odbor:
Garantuje:
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
Zabezpečuje:Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Obdobie štúdia predmetu:
3.semester I. stupňa
Forma výučby: prednáška, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 200200-000
Týždenný: 4
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie: písomý test, riešenie úloh na počítači, projekty a ich obhajoba na PC
Záverečné hodnotenie: algoritmické riešenie zadaných príkladov a ich overenie na PC
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s možnosťami algoritmizácie rôznych typov problémov v simulačnom jazyku Matlab/Simulink ako je riešenie lin. a nelin. algebraických rovníc, numerické riešenie diferenciálnych rovníc, aproximácia dát polynómom, interpolácia dát, 2-D a 3-D grafika, modelovanie a identifikácia, simulácia dynamických systémov. Náplňou predmetu je získanie znalostí s prácou v simulačnom jazyku Matlab, ktorý sa využíva pre vedecké a inžinierske výpočty a vizualizáciu dát. Cieľom výuky v predmete je zvládnutie numerických, grafických a modelovacích techník integrovaných v simulačnom jazyku Matlab/Simulink a poukázanie na možnosti využitia CONTROL, IDENTIFICATION a SYMBOLIC Toolboxov vo výuke a praxi.
Stručná osnova predmetu:
 • Štruktúra programového systému Matlab, charakteristiky Toolboxov, prepojenie Matlabu s problémovo-orientovanými prog. jazykmi
 • Datové typy, matice, vektory, sústavy algebraických rovníc a ich numerické riešenie na aplikačných príkladoch z elektrotechniky
 • Funkcie v Matlabe, numerické techniky, výpočet integrálu, derivácie, gradientu, numerické riešenie lineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc, prechodové deje v elek. obvodoch
 • Riadiace štruktúry - príkazy pre vetvenie, cykly, príkazy pre užívateľský vstup, tvorba skriptov a vytváranie vlastných funkcií
 • Vizualizácia dat - grafika 2-D, 3-D, základné riadiace funkcie pre zobrazenie, popis grafov, grafický subsystém, export obrázkov
 • Práca s datovým súbormi - ukladanie dat do súboru, čítanie dát zo súboru, import dat z Excelu, aplikácia na riešenie aproximácie dat polynómom, funkcie Toolboxu Symbolickej matematiky
 • Modelovanie a simulácia dynamických systémov využitím funkcií Control Toolboxu, vnútorný a vonkajší popis dynamických systémov
 • Grafické programovanie v prostredí Simulink, prehľad knižníc, vytváranie modelov dyn. systémov z diferenciálnych rovníc, nastavenie parametrov simulácie, subsystémy, maskovanie
 • Vytváranie vlastných S-funkcií, štruktúra S-funkcie, popis jej parametrov, aplikácie S-funkcií na riešenie definovaných úloh
 • Parametrická identifikácia modelov dyn. systémov z nameraných V/V dát použitím funkcií v Toolboxe Identification, popis funkcií pre vytváranie ARX, ARMAX, OE, BJ, PEM modelov, overenie na príkladoch
 • Získavanie signálov v porstredí Signal Processing Toolbox, prenos dát s podporou rozhrania RS-232, protokolu FTP, systému DDE
Literatúra:
Bartová, s. Kukal, J. Panek, M.: Algoritmizace v systému Matlab, Výpočetní technika II, Ústav počítačové a řídici techniky VŠCHT, Praha
Kozák, Š. Kajan, Š.: MATLAB/SIMULINK, 1,2,FEI,STU, Bratislava 1999
Etter, D.M.: Engineering problem solving with Matlab, Prentice Hall, 1993
Zaplatílek, K. Donař, K.: MATLAB pro začátečníky, BEN, Praha 2003
Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink, Computer Press, a.s. Brno 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský jazyk
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
23.03.2007
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI