Zoznam cvičení:


Cvičenie č. 1

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • Úvod.
 • Všeobecný rozbor náplne predmetu.
 • Špecifikácia cieľov a poslania cvičení.
 • Programovanie v jazyku C

Úlohy na samostatné riešenie

 1. Vypíšte "Hello World!" n-krát, n načítajte z argumentu programu.
 2. Vydeľte 2 zadané čísla a vypíšte reálny výsledok, celočíselný výsledok a zvyšok po delení.
 3. Načítajte zoznam čísel zo súboru, usporiadajte ich a zapíšte do pôvodného súboru.
 4. Spočítajte a vypíšte počet slov v textovom súbore.
 5. Zmeňte hodnotu premennej pomocou dereferencie smerníka a vypíšte jej adresu (HEX).
 6. Vypíšte jednotlivé bajty ľubovolnej 2+ bajtovej premennej a jej adresy. Zmeňte endián tejto premennej pomocou vlastnej funkcie a opäť vypíšte jej štruktúru v pamäti. (Vypísať vstup a výstup funkcie v hexadecimálnom tvare.)
 7. Zavolajte funkciu MessageBox z knižnice User32.dll. (pokúste sa nalinkovať knižnicu staticky aj dynamicky little HELP)

Späť

Cvičenie č. 2

2. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie sériového rozhrania RS-232.
 • prepojenie dvoch počítačov pomocou USB -> RS-232 adaptérov
 • komunikácia medzi dvoma počítačmi pomocou jazyka C++ pod OS Windows: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateFile, WriteFile, ReadFile

Späť

Cvičenie č. 3

3. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie sériového rozhrania RS-232 s využitím riadiacich signálov.
 • prepojenie dvoch počítačov pomocou USB -> RS-232 adaptérov
 • prepojenie riadiacich signálov RTS a CTS
 • komunikácia medzi dvoma počítačmi pomocou jazyka C++ pod OS Windows: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateFile, WriteFile, ReadFile, EscapeCommFunction, WaitCommEvent

Späť

Cvičenie č. 4

4. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie sériového rozhrania RS-485 s adresovaním zariadení.
 • prepojenie viacerých počítačov pomocou USB -> RS-485 adaptérov
 • využitie prvého bytu správy pre adresovanie zariadenia
 • komunikácia medzi viacerými počítačmi pomocou jazyka C++ pod OS Windows: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateFile, WriteFile, ReadFile

Späť

Cvičenie č. 5

5. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Technologické rozhrania - digitálne vstupy/výstupy.
 • využitie univerzálnych meracích dosiek Board51 a Board51CAN
 • prepojenie dosky Board51 a PC s využitím rozhrania USB
 • programovanie digitálnych vstupov a výstupov: zdrojové kódy
 • využitie funkcií knižnice Board51: Connect, DigitalWrite, DigitalRead, PWMWrite

Späť

Cvičenie č. 6

6. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Technologické rozhrania - analógové vstupy/výstupy.
 • využitie univerzálnych meracích dosiek Board51 a Board51CAN
 • prepojenie dosky Board51 a PC s využitím rozhrania USB
 • programovanie analógových vstupov a výstupov: zdrojové kódy
 • využitie funkcií knižnice Board51: Connect, AnalogWrite, AnalogRead, AnalogReadContinuous

Späť

Cvičenie č. 7

7. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Konzultácie k zadaniam, ukážka programovania rozhrania USB.
 • popis USB zbernice
 • ukážka programovania rozhrania USB s využitím knižnice libusb

Späť

Cvičenie č. 8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie viac vláknových aplikácií.
 • multithreading pod OS Windows
 • vytváranie s správa vlákien v C++
 • programovanie aplikácie s viacerými vláknami: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateThread, WaitForSingleObject, WaitForMultipleObjects

Späť

Cvičenie č. 9

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie semaforov a mutexov pre synchronizáciu vlákien.
 • semafory pod OS Windows
 • mutexy pod OS Windows
 • synchronizácia vlákien s využitím semaforov a mutexov: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateSemaphore, WaitForSingleObject, ReleaseSemaphore
 • využitie systémových funkcií: CreateMutex, WaitForSingleObject, ReleaseMutex

Späť

Cvičenie č. 10

10. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie rúr pre multiprocesnú komunikáciu.
 • anonymné a pomenované rúry pod OS Windows
 • programovanie rúr pre multiprocesnú komunikáciu: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: CreateNamedPipe, CreateFile, WriteFile, ReadFile

Späť

Cvičenie č. 11

11. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie multiprocesnej komunikácie s využitím protokolu TCP/IP.
 • popis TCP/IP protokolu
 • vzťah medzi serverom a klientmi
 • programovanie multiprocesnej komunikácie s využitím protokolu TCP/IP: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: socket, bind, listen, accept, send, recv

Späť

Cvičenie č. 12

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Programovanie multiprocesnej komunikácie s využitím protokolu UDP/IP.
 • popis UDP/IP protokolu
 • vzťah medzi serverom a klientmi
 • programovanie multiprocesnej komunikácie s využitím protokolu UDP/IP: zdrojové kódy
 • využitie systémových funkcií: socket, bind, sendto, recvfrom

Späť

Cvičenie č. 13

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

  Odovzdávanie zadaní.
 • udeľovanie zápočtov

Späť