Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1

Obsah prednášky:

 • Charakteristika vyučovacieho predmetu z hľadiska rozsahu a náplne.
 • Prostriedky a nástroje pre vývoj aplikácií v riadení na úrovni PC, technické prostriedky, programové prostriedky , operačný systém a jeho definícia.
Späť

1. prednáška

Prednáška č. 2

Obsah prednášky:

 • Technická podpora pre vývoj aplikácií na PC pod OS:
  • procesor,
  • pamäťový podsystém,
  • V/V podsystém,
  • časovač,
  • prerušovací podsystém,
  • systém priamého prístupu do pamäti.
Späť

2. prednáška

Prednáška č. 3

Obsah prednášky:

 • Systémová doska, bloková schéma, popis komponentov (procesor, pamäť, časovač, radiče prerušenia, radiče priamého prístupu do pamäte, radič klávesnice, hodinový obvod, V/V kanál).
 • Mikroprocesor ( bloková schéma, zbernice procesora, registre procesora, inštrukčný súbor procesora, generácie procesorov).
 • Pamäťový podsystém počítačov PC:
  • definícia pamäte, popis pamäte, parametre pamäte, rozdelenie pamäti,
  • hierarchia pamäte v rámci počítačov PC (registre, Cache, operačná pamäť, disková pamäť, magnetickopásková pamäť),
  • rozdelenie pamäťového priestoru PC.
 • Vstupno/výstupný podsystém PC:
  • popis V/V podsystému PC,
  • adresácia V/V zariadení.
 • Zbernice počítačov PC:
  • všeobecná definícia a funkcia zberníc v rámci počítačov PC,
  • rozbor jednotlivých typov zberníc (štruktúra zbernice, parametre, princíp činnosti):
   • model PC/XT,
   • zbernica ISA,
   • zbernica EISA,
   • zbernica PCI,
   • zbernica SCSI,
   • zbernica IDE.
Späť

3. prednáška

Prednáška č. 4

Obsah prednášky:

 • Prerušovací podsystém PC:
  • Štruktúra prerušovacieho podsystému:
   • hardvérové prerušenia (nepodmienené, podmienené),
   • programové prerušenia,
   • adresácia prerušení, štruktúra vektora prerušení na úrovni PC.
  • Programovatelný radič prerušenia I-8259A:
   • funkčný popis,
   • bloková schéma, popis signálov,
   • popis registrov, adresácia registrov,
   • režimy činnosti, aplikačné možnosti,
   • logické a technické pripojenie radiča prerušenia v rámci V/V podsystému PC,
   • programovanie radiča prerušenia na úrovni PC,
   • postupnosť činnosti pri obsluhe hardwerových a programových prerušení.
 • Priamy prístup do pamäti (DMA):
  • Definícia priameho prístupu do pamäti, aplikačné možnosti.
  • Štruktúra systému priamého prístupu do pamäti počítačov PC, fyzické a logické prepojenie radičov I-8237A a pripojenie v rámci V/V podsystému.
  • Radič priamého prístupu do pamäti I-8237A (opakovanie s aplikáciou na PC):
   • funkčný popis,
   • bloková schéma, popis signálov,
   • popis registrov, adresácia registrov,
   • režimy činnosti, aplikačné možnosti,
   • logické a technické pripojenie radiča prerušenia v rámci V/V podsystému PC,
   • programovanie radiča prerušení na úrovni PC.
  • Postupnosť činnosti pri prenose dát v rámci priamého prístupu do pamäti na úrovni:
   • pamäť – pamäť,
   • V/V zariadenie - pamäť.
 • Obrazový podsystém PC:
  • Štruktúra obrazového podsystému PC.
  • Prehľad obrazových podsystémov PC, vývojové etapy:
   • MDA,
   • CGA,
   • HGC, HGC+, In Color,
   • EGA,
   • MCGA,
   • VGA, SVGA,
   • XGA.
  • Obrazový adaptér EGA/VGA:
   • princíp činnosti, funkčný popis,
   • bloková schéma, popis funkčných blokov, popis signálov,
   • popis programovateľných registrov a ich adresácia,
   • režimy činnosti (grafický a alfanumerický), aplikačné možnosti.
  • Zaradenie obrazového podsystému PC v rámci V/V podsystému.
  • Programová obsluha na úrovni obrazového podsystému.

Späť

4. prednáška

Prednáška č. 5

Obsah prednášky:

 • Všeobecná charakteristika štandardných rozhraní.
 • Štandardné rozhranie RS-232C:
  • princíp sériovej komunikácie, sériový dátový okruh,
  • elektrické úrovne rozhrania RS-232C, 3-vodičový a úplný nulový modém,
  • rozloženie signálov na 9-kolíkovom a 25-kolíkovom konektore,
  • programovatelný adaptér sériovej komunikácie I-8250:
   • funkčný popis,
   • bloková schéma, popis signálov,
   • popis registrov, adresácia registrov,
   • režimy činnosti, aplikačné možnosti,
   • logické a technické pripojenie adaptérov sériovej komunikácie I8250 v rámci V/V podsystému PC,
   • programovanie rozhrania RS-232 na úrovni:
    • základných registrov,
    • funkcií BIOS-u,
    • hardwerových prerušení.
 • Štandardné rozhranie CENTRONICS:
  • princíp komunikácie na úrovni rozhrania CENTRONICS,
  • rozloženie signálov na konektore,
  • napäťové úrovne rozhrania CENTRONICS,
  • programovanie obvodu na úrovni:
   • základných registrov,
   • funkcií BIOS-u,
   • hardwerových prerušení.
 • Univerzálna zbernica USB:
  • popis zbernice USB,
  • technické parametre zbernice,
  • programovanie zbernice.

Späť

5. prednáška

Prednáška č. 6

Obsah prednášky:

 • Technologické rozhrania PC:
  • Špecifikácia požiadavok na technologické rozhrania z hľadiska reálných podmienok technologických procesov.
  • Prehľad technologických rozhraní PC z aplikačného hľadiska:
   • úroveň technických prostriedkov:
    • technologické rozhrania PC na úrovni číslicových vstupov/výstupov,
    • technologické rozhrania PC na úrovni frekvenčných vstupov/výstupov,
    • technologické rozhrania PC na úrovni analogových vstupov/výstupov,
    • multiplexery a prispôsobovacie členy (zosilňovače, budiče, oddeľovacie prvky),
    • špecialné technologické rozhrania PC pre meranie, diagnostiku a riadenie časti technologických procesov:
     • digitálný multimeter,
     • logický analyzátor,
     • moduly riadenia pohonov,
     • iné.
   • úroveň programových prostriedkov:
    • programové moduly na úrovni základných drajvrov,
    • programové moduly monitorovania a riadenia,
    • komplexné dispečerské a riadiace systémy.
  • Detailný rozbor technologických rozhraní na úrovni multifunkčného modulu LabCard PCL-812 firmy ADVANTECH:
   • bloková schéma modulu, popis funkčných blokov a signálov,
   • popis registrov, adresácia registrov,
   • logické a technické pripojenie multifunkčného modulu PCL-812 v rámci V/V podsystému PC,
   • programovanie modulu PCL-812 na úrovni PC:
    • úroveň základných funkcií v jazyku C,
    • tvorba aplikácií s využitím knižnice základných funkcií,
   • funkčný popis modulu:
    • podsystém analogového vstupu:
     • popis aproximačného A/Č prevodníka, spôsoby štartovania A/Č prevodníka a snímania číslicového údaja po prevode, napäťové a frekvenčné rozsahy analogového vstupu,
     • multiplexovanie vstupného analogového signálu,
     • nastavenie vzorkovacej frekvencie a kvantovacích úrovni,
     • snímanie údajov po prevode:
      • s programovou obsluhou,
      • s využitím prerušenia,
      • s využitím prerušenia a priamého prístupu do pamäti.
    • podsystém analógového výstupu:
     • popis Č/A prevodníka,
     • napäťové rozsahy analógových výstupov a spôsoby ich nastavenia:
      • implicitné nastavenie,
      • spôsoby explicitného nastavenia analógového výstupu,
      • programová obsluhu Č/A prevodníka.
    • podsystém číslicového vstupu a výstupu:
     • elektrické charakteristiky číslicových vstupov a výstupov,
     • spôsob realizácie funkcií číslicových vstupov a výstupov,
     • popis konektorov pre pripojenie externých signálov číslicových vstupov a výstupov.
    • podsystém frekvenčného vstupu a výstupu:
     • technický popis a programovanie čítača/časovača I-8253 a I-8254 (opakovanie s aplikáciou na PCL-812),
     • spôsob realizácie frekvenčného vstupu na úrovni PCL-812,
     • spôsob realizácie frekvenčného výstupu na úrovni PCL-812,
     • popis vstupných a výstupných signálov na úrovni konektora.
  • Popis vybraných aplikácií číslicového riadenia na úrovni PC s využitím technologického rozhrania LabCard PCL-812.
 • Sieťové rozhranie PC:
  • Charakteristika počítačovej siete a jej aplikácia na úrovni RTS, základné pojmy z oblasti počítačových sieti.
  • Sieťové rozhranie ETHERNET TCP/IP:
   • charakteristika zbernicového prístupu v sieti,
   • charakteristika siete ETHERNET,
   • metodika komunikácie v sieti ETHERNET, náhodný prítup, metóda CSMA/CS,
   • popis protokolu IP,
   • popis protokolu TCP,
   • logické a technické pripojenie sieťového rozhrania ETHERNET TCP/IP v rámci V/V podsystému PC,
   • programová tvorba aplikácií na úrovni PC s využitím sieťového rozhrania ETHERNET TCP/IP.

Späť

6. prednáška

Prednáška č. 7

Obsah prednášky:

 • Programové vybavenie počítača (definícia, rozdelenie programového vybavenia, životný cyklus programového vybavenia, postup pri vývoji aplikácie na úrovni programového vybavenia).
 • Operačný systém:
  • definícia OS,
  • funkcie OS,
  • komunikácia užívateľa s OS (textové rozhranie, grafické rozhranie),
  • diskovo orientované operačné systémy - oraganizácia dát na disku:
   • diskové jednotky,
   • logické rozdelenie disku,
   • organizácia dát na disku - súbory:
    • prípony súborov,
    • adresáre,
    • cesty (relatívna cesta, absolútna cesta),
    • kopresia dát,
    • virtuálna pamäť, defragmentácia,
    • súborové systémy (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS),
  • aplikácia súborových systémov v rámci OS.
 • OS WINDOWS:
  • základné prúdy v rámci OS WINDOWS,
  • architektúra OS WINDOWS NT.

Späť

7. prednáška

Prednáška č. 8

Obsah prednášky:

 • Jadro OS, objekty jadra:
  • definíica jadra OS,
  • objekty jadra a ich definícia (mapovanie súborov, procesy, semafóry, mutexy, vykonávacie toky, súbory, poštové priehradky, rúry, udalosti),
  • vytváranie objektov jadra,
  • zatváranie objektov jadra,
  • zdielanie objektov jadra medzi procesmi,
  • vlákna.
 • Procesy:
  • definícia procesu,
  • vytvorenie procesu (funkcia CreatePrecess),
  • ukončnie procesu (funkcia ExitProcess, funkcia TerminateProcess, zánik všetkých tokov v procese, čo sa deje po ukončení procesu),
  • synovské procesy (spúšťanie samostatných synovských procesov).

Späť

8. prednáška

Prednáška č. 9

Obsah prednášky:

 • Vykonávacie toky procesov:
  • čo je to vykonávací tok a kedy sa vykonávací tok vytvára,
  • prvé funkcie s vykonávacími tokmi (zásobník tokov, štruktúra CONTEXT procesu, vykonávací čas toku procesu),
  • vytvorenie vykonávacieho toku - funkcia CreateThread (parametre Ipsa, cbStack, IpStartAddr, IpvThreadParm, fdwCreate, IpIDThread),
  • ukončenie vykonávacieho toku (funkcia ExitThread, funkcia TerminateThread, ukončenie procesu, čo sa deje po ukončení procesu),
  • ako systém plánuje vykonávanie tokov (prideľovanie úrovne priorit v rozhraní WIN32 API, zmena triedy priority procesu, nastavenie relatívnej priority vykonávacieho toku, prozastavenie a obnovenie toku),
  • čo v systéme behá (procesy, toky, runtimová knižnica jazyka C).
 • Pamäťová architektúra rozhrania WIN32, práca s pamäťou:
  • pamäťový priestor PC a jeho rozdelenie (pod OS MS DOS, OS WINDOWS 95, WINDOWS NT),
  • virtuálny pamäťový priestor,
  • fyzický pamäťový priestor,
  • využívanie virtuálnej pamäte v aplikáciách (systémové informácie, zistenie stavu adresového priestoru, rezervovanie oblasti v pamäťovom prietore, pridelenie fyzického pamäťového priestoru, uvoľnenie fyzického pamäťového priestoru, uzamknutie fyzického pamäťového priestoru v pamäti RAM, reservovanie obsahu fyzických stránok),
  • pamäťovo mapované súbory:
   • pamäťovo mapované EXE a DLL súbory,
   • pamäťovo mapované dátové súbory (metóda jeden súbor-jeden buffer, metóda dva súbory-jeden buffer, metóda jedne súbor-dva buffre, metóda jeden súbor-žiaden buffer),
   • použitie pamúťovo mapovaných súborv (vytvorenie, alebo otvorenie objektu typu súbor, vytvorenie objektu mapovanie súboru, mapovanie dát súboru do adresného priestoru procesu, zrušenie mapovania dát v adresnom priestore),
   • koherencia dát pri pamäťovom mapovaní súborov,
   • pamäťovo mapované súbory v rôznych aplikáciách,
  • haldy (definícia haldy, implicitná halda procesu, vytváranie vlastných hald, vytváranie ďalších hald, zrušenie haldy, použitie haldy v C++, aplikačné príklady).

Späť

9. prednáška

Prednáška č. 10

Obsah prednášky:

 • Synchronizácia vykonávaných tokov:
  • všeobecný popis synchronizácie vykonávaných tokov,
  • kritické sekcie (vytvorenie kritickej sekcie, použitie kritickej sekcie),
  • synchronizácia vykonávacích tokov pomocou objektov jadra (mutexy, semafóry, udalosti).
 • Správa okien a asynchronný vstup:
  • multitaskting (preemptívné plánovanie času),
  • fronty tokov a spracovanie správ (architektúra fronty, umiestnenie správy do fronty, poslanie správy oknu, prebudenie vykonávacieho toku),
  • posielanie dát prostredníctvom správ,
  • deserializovný vstupný stav,
  • lokálny vstupný stav (vstup a príjem z klávesnice, správa kurzoru myši, aplikačné príklady).

Späť

10. prednáška

Prednáška č. 11

Obsah prednášky:

 • Dynamické knižnice:
  • vytváranie dynamickej knižnice (mapovanie DLL knižnice do adresného priestoru procesu),
  • aktivačné/deaktivačné funkcie dynamickej knižnice (DLL_PROCESS_ATTACH, DLL_PRODESS_DETACH, DLL_THREAD_ATTACH, DLL_THREAD_DETACH),
  • export funkcií a premenných z knižnice,
  • import funkcií a premenných do knižnice,
  • vytváranie DLL knižníc pre pužitie mimo prekladač Visual C++,
  • zdielanie dát medzi rôznymi mapovaniami EXE a DLL súborov.
 • Práca so súbormi - súborové systémy:
  • konvencia súborových mien v rozhraní WIN32,
  • operacie na diskovej a systémovej úrovni,
  • operácie s adresármi,
  • kopírovanie, rušenie, presúvanie a premenovanie súborov,
  • vyhľadávanie súborov,
  • zmeny v súborovom systéme,
  • práca so súborovými atribútmi (spustiteľné súbory, atribúty súborov, veľkosť súboru, časové údaje o súbore).

Späť

10. prednáška

Prednáška č. 12

Obsah prednášky:

 • Vstupno-výstupné operácie:
  • otváranie a zatváranie zariadení (popis funkcie CreateFile),
  • práca so súborovými zariadeniami (nastavenie súborového ukazovateľa, nastavenie konca súboru, uzamykanie a odomykanie časti súboru),
  • synchronné operácie vstupu/výstupu (vaprázňovanie vyrovnávacej pamäte),
  • asynchrónné oprerácie vstupov a výstupov,
  • signalizácia objektov jadra zariadení,
  • signalizácia udalosti,
  • prerušitelný vstup a výstup (aplikácia Alerable I/O),
  • koordinačné vstupno/výstupné porty (simulácia splnených V/V požiadavok, aplikácia I/O Completion Port),
  • zistenie či asynchronná operácia skončila,
  • zrušenie spracovaných požiadavok.
 • Popis vybraných aplikácií riadenia technologických procesov vytvorených na PC pod OS WINDOWS.

Späť

10. prednáška