Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Tůma J., Wagnerová R.,Farana R., Landryová L.: Základy automatizace TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1523-7, pdf
[2]   Šturcel J.: Prvky riadiacich systémov, časť Meranie neelektrických veličín STU Bratislava 2004, ISBN 80-227-2120-4, pdf
[3]   Ripka P. et.al.: Senzory a převodníky pdf
[4]   Žalman M.: AKČNÉ ČLENY STU Bratislava 2002, pdf

Ďalšie zdroje

Akčné členy - aktuátory
Literatúra k prednáške 4
Literatúra k prednáške 5
Literatúra k prednáške 6
Literatúra k prednáške 7
Literatúra k prednáške 10

Tutoriál pre riadenie motora pomocou PLC
Popis snímačov PT100 a NTC I.
Popis snímačov PT100 a NTC II.