Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1: Distribuované systémy riadenia (DSR)

Obsah prednášky:

 • Charakteristika vyučovacieho predmetu z hľadiska rozsahu a náplne.
 • Distribuované systémy riadenia (DSR), základné definície a popis, 5-úrovňový model DSR pre riadenie výrobného podniku
 • 0-tá úroveň riadenia, úroveň výrobných zariadení
  • Popis snímačov a akčných členov umiestnených v rámci výrobných agregátov, ich charakteristika a rozdelenie do základných skupín
  • Spôsoby a prostriedky pripojenia snímačov a akčných členov k riadiacim systémom.
 • 1. úroveň riadenia - Priame riadenie strojovej výroby
  • Charakterika a popis danej úrovne riadenia.
  • Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov.
  • Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov. Štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia.
  • Realizácia komunikačných väzieb. Sieťové prepojenie hardwarových a softwarových modulov v rámci prvej úrovne riadenia a väzby na nultú úroveň (úroveň výrobných agregátov) a druhú úroveň (úroveň SCADA a Modelov)
 • Príklady aplikácií na danej úrovni.

Ďalšie študijné materiály:


Späť

1. prednáška

Prednáška č. 3: Počítačové a riadiace prostriedky na báze jednočípových mikropočítačov

Obsah prednášky:

 • Počítačové a riadiace prostriedky na báze jednočípových mikropočítačov
 • Počítačové a riadiace prostriedky na báze počítačov s Von Neumanovskou architektúrou
 • Aplikácia prvkou riadiacich systémov –snímačov, regulačných a riadiacich členov a akčných členov (aktuátorov) v rámci procesu riadenia
 • Merací systém
 • Štruktúra meracieho systém
 • Všeobecná štruktúra meracieho systému
 • Analógový merací kanál
 • Číslicový merací kanál


Späť

3. prednáška

Prednáška č. 4: Snímače a akčné členy (Prehľad)

Obsah prednášky:

 • Snímače
  • Charakteristika snímačov a ich delenia do skupín podľa charakteristických parametrov
  • Rozdelenie na základe účelu využitia fyzikálnej veličiny
  • - procesné veličiny (teplota, intenzita osvetlenia, tlak, prietočné množstvo, poloha, rýchlosť, zrýchlenie, el. prúd, el. napätie, el. výkon (činný, jalový, zdanlivý, cos FI, ...)
  • - produkčné veličiny (dodávka tepla (v MJ), Spotreba el. energie (kWh), pneumatiky výkon, ...
  • - bezpečnostné veličiny (svetelné závory,
  • - identifikačné veličiny (čiarové kódy, matrix kódy, RFID, ...)
  • - diagnostické veličiny (Snímače CO, snímače NH4, ...)
  • Rozdelenie na základe typu snímanej veličiny
   • - snímače teploty
   • - snímače mechanického tlaku, sily a momentu
   • - snímače tlaku a tlakovej diferencie kvapalín a plynov
   • - snímače a meracie členy prietoku
   • - snímače výšky hladiny v nádobách
   • - snímače a meracie členy polohy
   • - snímače zrýchlenia (akcelerometre)
   • - snímače uhlovej rýchlosti (gyroskopy)
   • - snímače pre meranie vzdialenosti
   • - snímače farby
   • - snímače intenzity osvetlenia (fotoodpory, fototranzistory, ...)
   • - snímače a identifikátory plynov (CO, NH4, ...)
   • - snímače vlhkosti
   • - snímače elektrických veličín – el. prúd, el. napätie, el. výkon, el. príkon, ...
  • Rozdlenie na základe fyzikalnej veličiny
   • - odporové
   • - indukčné
   • - kapacitné
   • - napäťové
  • Rozdelenie na základe výstupu meracej veličiny vzhľadom na merací a riadiaci systém
   • Bipolárný – čislicový výstup (TTL, 24 V v pozitívnej, alebo negativnej logike atď.)
   • Analógový výstup
   •  napäťový
   •  prúdový
   • frekvenčný výstup
   • sieťové počítačové rozhranie
   •  M-bus 
   • LonWorks
   •  I2C
   • RS-232
   •  RS-485
   •  RS-422
   •  Bluetooth
   • CAN
   •  Sieť Asi
   •  DeviceNet
   • ProfiBus
   •  Ethernet


  Späť

  4. prednáška

Prednáška č. 5: Snímače teploty

Obsah prednášky:

 • a) meranie teploty s termistorom
  • - fyzikálný princíp snímania – charakteristiky prevodu teploty na odpor
  • - prevod odporu na napätie (Wheastonov mostík)
  • - aplikácia meranie teploty (napätia) pomocou PLC
 • b) meranie teploty na baze teplomera Pt-100
  • - fyzikálný princíp snímania – charakteristiky prevodu teploty na odpor
  • - prevod odporu na napätie (mostik, ktorý je popísany v scheme ELMB)
  • -aplikacia merania teploty s využitím Board 51, ELMB atd.
 • c) meranie teploty s využitím Termočlánku
  • - fyzikálný princíp merania teploty na báze termočlánku
  • - charakteristika termočlánkov, výstupne napätie termočlánku
  • - aplikačný príklad merania napätia termočlánku pomocou PLC
 • d) meranie teploty pomocou polovodičového teplomera s výstupom RS-232
  • -fyzikálný princip snimania teploty pomocou polovodičového teplomera
  • -počítačové rozhranie a komunikačný protocol medzi teplomerom a PC
  • -aplikačný príklad merania teploty s využitím polovodičového teplomera
 • e) meranie teploty na báze pyrometrov a prostriedkov priemyselnej termovízie
  • -fyzikálny princíp
  • - počítačové rozhrania
  • -aplikačné prípady


Späť

5. prednáška

Prednáška č. 6: Snímače intenzity osvetlenia

Obsah prednášky:

 • Merania intensity osvetlenia pomocou fotoodporu
 • - fyzikálný princíp snímania – charakteristiky prevodu intensity svetla na odpor
 • - prevod odporu na napätie (Wheastonov mostík)
 • - aplikácia meranie teploty (napätia) pomocou PLC
 • Meranie intensity osvetlenia pomocou fototranzistora
 • -fyzikálny princíp
 • Optočlen (kombinácia fotodioda –fototranzistor


Späť

6. prednáška

Prednáška č. 7: Snímače a meracie členy tlaku, sily a momentu

Obsah prednášky:

  <
 • -fyzikálny princíp merania tlaku a tlakovej diferencie
 • Odporová tenzometria (aplikácia pri meraní mechanického napätia strojov a deformácie, ako aj ako prvky meracích členov pre meranie tlaku, sily, krútiacého momentu, rýchlosti, prietoku ako aj meracie členy mechanického kmitania).
 • - fyzikálny princíp odporových tenzometrov
 • - vyhodnocovacie obvody odporovej tenzometrie (štvrťmostík, polmostík, plný mostík)
 • -aplikácie tenzometrov na príklade tenzometrickej váhy s pripojením na
 • Board51, PLC Compact logic a PC LabCards
 • b)Piezorezistívne snímače tlaku
 • c)Kapacitné snímače tlaku
 • d)Rezonančné snímače tlaku
 • e)Snímače a meracie členy sily
 • f) Snímače a meracie členy momentu sily


Späť

7. prednáška

Prednáška č. 8: Snímače a meracie členy polohy

Obsah prednášky:

 • Spojité snímače polohy
 • Nespojité snímače polohy
 • Optoelektronické snímače polohy
 • Spojité snímače polohy
 • a) odporové
 • Kapacitné
 • Induktívné
 • -Indukčnostné
 • -transformátorové
 • Nespojité snímače polohy
 • a) Nespojité odporové
 • b) Oscilatorové snímače
 • Optoelektronické snímače polohy
 • a) Optron
 • - s elektronickou väzbou
 • - s optickou väzbou
 • - s kombinovanou väzbou
 • b) Relatívné snímače (Inkrementálné snímače)
 • -fyzikálny princíp IRC snímača
 • -el. Rozhranie medzi IRC snímačom a čítacou kartou PLC
 • -aplikácie sledovania polohy na báze IRC snímača s využitím:
  - PLC pri meraní polohy na baze merania otáčok motora
  - Board 51 pri PID regulácie pri meraní otáčok Motora
 • c) Absolutné snímače polohy


Späť

8. prednáška

Prednáška č. 9: Proximitné snímače

Obsah prednášky:

 • Optické proximitné snímače
 • Indukčné proximitné snímače
 • Kapacitné proximitné snímače
 • Čiarové kódy
 • RFID (Radio Frekvency Identification) Rádio-frekvenčné identifikátory.


Späť

9. prednáška

Prednáška č. 10: Akčné členy, aktuátory (prehľad)

Obsah prednášky:

 • Rozdelenie na základe fyzickej realizácie
 • Elektromechanické
 • stykač
 • striedavé motory
 • asynchronné motory
 • synchronné motory
 • jednosmerné motory
 • komutátorové motory
 • krokové motory
 • lineárné motory
 • Hydraulické pohony
 • priamočiaré hydromotory
 • turbínky
 • ventily - piestové serva
 • Pneumatické
 • ventily
 • priamočiare pneumatické motory - piesty
 • rotačné pneumatické motory - turbínkové
 • spätnoväzobné soustrojí klapka-tryska
 • Nekonvenčné
 • bimetalické
 • piezo-elektrické
 • elektrochemické
 • mikrotopaktuátory


Späť

10. prednáška

Prednáška č. 11:

Obsah prednášky:

  Kvalita IPČ a MČ
 • Metrológické vlastnosti meracích členov
 • Statické vlastnosti meracích členov
 • Dynamické vlastnosti a parametre MČ, dynamická chyba


Späť

11. prednáška