Zadania

Zadanie 1
Zadanie 2
Úlohy na riešenie k zápočtu

Doplnkový okruh príkladov ku skúške


 1. S využitím funkcií STC Library naprogramujte simulačné overenie adaptívneho riadenia nelineárneho modelu fyzikálneho systému (zad1, n=2).
  Pri uvažovanom modeli pri návrhu zákona riadenia predpokladajte, že model systému má neznáme/časovo-premenlivé parametre (system linearizujte vo vhodne zvolenom prac. bode a parameter zvolte iné ako má system po linearizácii), je nutné zvoliť aj poruchy v riadiacej štruktúre.

  • na stránke predmetu využiť tutoriál ku knižnici STC Library
  • využiť na riešenie metódu Z-N a metódu voľby pólov
  • riadicu štruktúru overiť najprv na linearizovanom systéme s premenlivými parametrami, ak sú výsledky ok, aplikovať adaptívne riadenie na nelineárny system zo zadania 1
  • spracovať ako zadanie, ktoré bude obsahovať (úlohu, riešenie, kód + simulačné schémy, výsledné grafy, zhodnotenie výsledkov) + vozorovo riešený príklad
 2. S využitím modelu fyzikálneho systému zo zadania 1 programovo riešte nasledovné úlohy:

  • zostavte simulačnú schému na získanie trénovacích/testovacích dát (zdroj dát je nelineárny model fyzikálneho systému),
  • s využitím funkcií Neural Network Toolbox-u a NNSID naprogramujte dopredný a inverzný neurónový model, použite neurónovú sieť MLP, (predmášky RaUI + cvičenia – web),
  • aplikujte získané dopredné a inverzné neurónové modely v riadiacich štruktúrach (napr. DIC, FFC, adaptívne STC…),
  • vykonajte simulačné porovnanie regresného modelu ARX s neurónovým modelom NARX,
  • vykonajte simulačné porovnanie riadenia konvenčnými metódamy syntézy NDS a s využitím neurónových sietí,
  • spracovať ako zadanie, ktoré bude obsahovať (znenie úlohy, riešenie, kód + simulačné schémy, výsledné grafy, zhodnotenie výsledkov), + vzorovo riešený príklad