Aplikácie

 1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
 2. (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)
 3. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
 4. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 5. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
 6. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 7. Potrebné vzorce
 8. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 9. Návrh algoritmov stavového riadenia
 10. (Matys, M., Tománek, M.: Návrh algoritmov stavového riadenia - semestrálny projekt, 2012)
 11. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
 12. (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013
 13. Prezentácia návrhu algoritmov riadenia a diagnostiky chýb vybraných fyzikálnych systémov
 14. (Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - súčasť DP, 2018)
 15. Experimentálna identifikácia parametrov ARX modelu DC motora a výpočet polynomiálneho riadenia I.
 16. Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor
 17. (Tkáčik, M.: zadanie z predmetu RaUI - 2018)
 18. Jadlovská, S., Vošček, D.: Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems, Mechatronics 4.0 in Education – International Seminar on Internet of Things, Digitalization, Industry 4.0, Cyber-physical Systems and Mechatronics Education, Kodaň – 20-21.6.2017 (poster)
 19. Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov
 20. (Grigľák, D.: súčasť DP - 2019)