Aplikácie

 1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
 2. (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)
 3. Knižnica hydraulických modelov
 4. (Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)
 5. M9. Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom
 6. (Klein, T.: Modelovanie, simulácia a riadenie dvojkolesového mobilného robota - súčasť BP, 2015)
 7. prezentácia ku obhajobe BP
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)
 8. prezentácia ku obhajobe BP
  (Grigľák, D.: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov - súčasť BP, 2017)
 9. prezentácia ku obhajobe BP
 10. (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - BP, 2018)
 1. Modul pre modelovanie dynamických systémov (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)
 2. Modul pre riadenie dynamických systémov (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)
 3. Modul pre testovanie študentovv (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)
 4. Modul pre zadania z predmetu Simulačné systémy (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)
 5. Better Control Systems Wiki (Kotsur, A.: Webový edukačný portál pre vybrané predmety z oblasti priemyselnej informatiky - súčasť BP, 2020)

Zaujímavé odkazy

 1. Okná CERN-u dokorán II
 2. (popularizačný blok prednášok)
 3. Prezentácia úloh riešených na projekte ALICE v CERN-e Výskumným centrom moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky