Zoznam odporúčanej literatúry

[1]        Jadlovská, A. - Jadlovská, S.: Simulačné systémy v kybernetike, TU Košice, 2015, vydanie prvé, s. 240, ISBN: 978-80-553-2011-3 (Publikácia vznikla v rámci projektu "Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, Operačný program VZDELÁVANIE),
[2]   Švarc I., Šeda M., Vítečková M.: Automatické řízení VUT Brno 2007, 450 s, Ak. vydavateľstvo CERM, ISBN: 978-80-214-3491-2
[3]   Madarász L. a kol.: Základy automatického riadenia FEI TU, elfa Košice, 2007, 448 s, ISBN 80-8086-042-4
[4]   Bakošová M., Fikar M.: Riadenie procesov STU Bratislava 2008, ISBN 978-80-227-2841-6
[5]   Dorčák Ľ., Terpák J., Dorčáková F.: Teória automatického riadenia - spojité lineárne systémy TU Košice, 2006, 212 s, ISBN 80-8073-025-3,  [ PDF ]
[6]   Balátě J.: Automatické řízení Nakladatelstvi BEN Technická literatura, Praha 2004, 663 s, ISBN 80-7300-148-9
[7]   Jurišica L., Huba M.: Úvod do automatizácie FEI, STU Bratislava, 2002  [ PDF ]
[8]   Švarc I.: Zaklady automatizace VUT Brno, 2002,  [ PDF ]
[9]   Bakošová M., Fikar M.,Čirka Ľ.: Základy automatizácie STU Bratislava, 2003, ISBN 80-227-1831-9, dostupné na internete  [ PDF ]
[10]   Tůma J., Wagnerová R.,Farana R., Landryová L.: Základy automatizace TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1523-7, pdf

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky - prezentácia modelov VCMMRaPI
Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, SKAKaI 2016 - prednáška doc. Ing. Jána Jadlovského, CSc.

Riadenie modelu hydraulického systému - prezentácia - prezentácia časti výsledkov DP: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Štefan Jajčišin) - 2012

Prechodová charakteristika RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia
Riadenie dvojitého RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia

Prve slovenské university využívajú Matlab v licencii typu TAH
Softvér MATLAB dostupný pre všetkých študentov a zamestnancov TUKE
MATLAB a voľba správnej licencie
Inžiniersky nástroj MATLAB pomáha študentom zlepšovať ich zručnosti
Seminár MATLAB Total Academic Hedacount Technická univerzita v Košiciach - 3.10.2018