[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 4. zadanie
Zadanie č. 4:
Uvažujte fyzikálno-matematický model dynamického systému, ktorý je popísaný Lineárnou diferenciálnou rovnicou (LDR) 2. a vyššieho rádu.

Navrhnite m-file v jazyku Matlab, ktorý umožní:

1. zadefinovanie prenosovej funkcie opisujúcej LDS v s-oblasti (v polynomilálnom tvare, v tvare póly/nuly) a v stavovom priestore pomocou matíc A, B, C, D.

2. konverziu modelov zo stavového priestoru do tvaru prenosovej funkcie a naopak.

3. analýzu LTI DS v časovej (prechodová charakteristika, impulzná charakteristika, odozva na ľubovolný vstupný signál) a frekvenčnej oblasti (Nq,Bode, Nichols charakteristiky).

4. vyhodnotenie stability uvažovaného LTI DS na základe získaných odoziev na rôzne typy vstupných signálov.

Zadanie riešte modulárne pomocou príkazov riadiaceho toku príkazov (switch, menu, if).

Zadanie má obsahovať obrázok modelu, popis fyzikálnych veličín, vstupy, výstupy modelu.

Z4-Otáčky jednosmerného motora
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI