[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania
Z navrhnutej topológie elektrického obvodu vypočítajte prúdy vo vetvách metódou slučkových prúdov a uzlových napätí.


Riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice 2. a vyššieho rádu s konštantnými koeficientami analyticky a algoritmicky v programovacom jazyku Matlab.


Riešenie nelineárnej diferenciálnej rovnice numericky so zvolenou numerickou technikou a algoritmicky v programovacom jazyku Matlab.


Uvažujte fyzikálno-matematický model dynamického systému, ktorý je popísaný LDR 2. a vyššieho rádu.


Naprogramujte simulačnú schému (model) v prostredí Simulink.


Zjednodušenie zložitej blokovej schémy (min. 5 prenosov a 2 spätné väzby) v prostredí MATLAB a Simulink.
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI