[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Úvod do programovacieho systému Matlab
 • Premenné, výrazy, operátory, matice a vektory
 • 2D grafika a polynómy
 • Práca s funkciami, riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc
 • Práca s dátovými súbormi, import a export dát v Matlabe
 • 3D grafika , funkcie toolboxu symbolickej matematiky
 • Aplikácia funkcií Control Toolboxu v modelovaní dynamických systémov
 • Úprava blokových schém
 • Simulácia dynamických systémov a anakýza ich dynamiky v prostredí Simulink
 • Modelovanie a simulácia spätnoväzobnej riadiacej štruktúry
 • Simulácia PID/PSD riadenia s aplikáciou na typové modely fyzikálnych systémov
 • Aplikačné Toolbox-y: System Identification Toolbox a SimHydraulic Toolbox v modelovaní dynamických systémov
 • Preberanie a obhajoba zadaní
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI