[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 3. prednáška
funkcie funkcií, riešenie lineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc
Numerické techniky: numerická integrácia, numerická derivácia - ukážky príkladov.
Riešenie diferenciálnych rovníc - rozpis do substitučného kanonického tvaru, zoznam funkcií pre riešenie diferenciálnych rovníc - aplikácia na príklade.

Študijný materiál

Tutoriály:
T3-Modelovanie fyzikálnych systémov popísaných lineárnymi diferenciálnymi rovnicami v prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Nové študijné texty:
Kapitola 3: Riešenie úloh regresnej analýzy v prostredí MATLAB s využitím dátových súborov
Kapitola 4: Aplikácie metód numerickej matematiky
Kapitola 5: Modelovanie fyzikálnych systémov v prostredí MATLAB
Kapitola 6: Modelovanie a simulácia nelineárnych fyzikálnych systémov v prostredí MATLAB

Podklady:
Algoritmus riešenia diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie
  • Van-der-Polov oscilátor - príklad
  • M-file difrov2r riešené pomocou ode 45 pre nabitie kondenzátora
  • M-file vander funkcia pre M-file difrov2r

  • Web:
    Materiál k prednáške - Funkcie, numerické techniky
    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI