[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 5. prednáška
Numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc, Riadiace štruktúry
Aplikácia na nelineárnom dynamickom systéme - kyvadlo, globálne premenné.
Rozhodovanie - podmienky IF-ELSE, cykly FOR, DO, WHILE, vetvenie SWITCH-CASE, ponukové menu.

Študijný materiál

Tutoriály:
T5-Prehľad riadiacich štruktúr v simulačnom jazyku Matlab
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady:
  • Kyvadlo - príklad
  • M-file kyv23sol na riešenie
  • M-file kyvadlo funkcia pre M-file kyv23sol

  • Web:
    Materiál k prednáške - Rozhodovanie
    Materiál k prednáške - Cykly
    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI