Zoznam odporúčanej literatúry

[1]        Jadlovská, A. - Jadlovská, S.: Simulačné systémy v kybernetike, TU Košice, 2015, vydanie prvé, s. 240, ISBN: 978-80-553-2011-3 (Publikácia vznikla v rámci projektu "Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, Operačný program VZDELÁVANIE),
[2]        Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
[3]        Razím M., Štecha J.: Nelineární systémy, Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Praha
[4]        Švarc I.: Teorie automatického řízení, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
[5]        Huba M.: Nelineárne systémy, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava
[6]        Cvejn J.: Řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
[7]        Bakošová M., Fikar M., Čirka Ľ.: Základy automatizácie, STU Bratislava, 2003, ISBN 80-227-1831-9
[8]        Švarc I.: Zaklady automatizace, VUT Brno, 2002
[9]        Šolc F., Václavek P., Vavřín P.: Řízení a regulace II, Analýza řízení nelineárních systému, VUT Brno, 2011
[10]        Modrlák O.: Syntéza regulačních obvodu, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
[11]        Čelikovský S.: Prednášky, Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Praha
[12]        Melichar J.: Lineární systémy (učební text), ZČU, Plzeň
[13]        Vítečková M., Víteček A.: Stavové řízení VŠB, TU, Ostrava, 2016
[14]        Modrlák O.: Fuzzy řízení a regulace , Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
[15]        Murray R.  M.: Optimization-Based Control , California Institute of Technology
[16]        Turek M.: Stavové řízení, VUT Brno
[17]        FERNANDO G. M.: Tuning PID Controllers using the ITAE Criterion , VUT Brno
[18]        PID Controllers: Theory, Design and Tuning
[19]        PID Controller Design
[20]        DUCHOŇ F.: Čo je ten Industry 4.0?, ATP Journal, 11/2016
[0]        Seminár MATLAB Total Academic Hedacount Technická univerzita v Košiciach - 3.10.2018,

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky - prezentácia modelov VCMMRaPI
Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, SKAKaI 2016 (prezentácia modelov VCMMRaPI) - prednáška doc. Ing. Jána Jadlovského, CSc.

Prechodová charakteristika RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia
Riadenie dvojitého RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia

Prve slovenské university využívajú Matlab v licencii typu TAH
Softvér MATLAB dostupný pre všetkých študentov a zamestnancov TUKE
MATLAB a voľba správnej licencie
Inžiniersky nástroj MATLAB pomáha študentom zlepšovať ich zručnosti