Cvičenie č. 1 - Príklady fyzikálnych modelov NDS a ich implementácia do jazyka Matlab/Simulink

Obsah cvičenia:

príklady pre parazitné/úmyselné nelinearity, hladké/tvrdé nelinearity, opis NDS v stavovom priestore, Van-der-Polov oscilátor, matematické kyvadlo, pružina-tlmič – simulácia NDS v Matlabe/Simulink-u

Ďalšie študijné materály a zdroje:

 1. Švarc I., Šeda M., Vítečková M.: Automatické řízení, VUT Brno 2007, 450 s, Ak. vydavateľstvo CERM, ISBN: 978-80-214-3491-2
 2. Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
 3. Čelikovský S.: Prednášky, Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Praha
 4. Stavové popisy, rovnovážne stavy
 5. Guľôčka na tyči (1. variant)
 6. Guľôčka na tyči (2. variant)
 7. Guľová nádoba
 8. Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
 9. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie

Späť na zoznam cvičení
1. cvičenie

Cvičenie č. 2 - Overenie princípu superpozície, linearizácia statických a dynamických nelinearít

Obsah cvičenia:

riešenie príkladov na overenie princípu superpozície pre LDS a pre NDS, riešenie príkladov na linearizáciu statických a dynamických nelinearít

Ďalšie študijné materály:

 1. Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
 2. Šolc F., Václavek P., Vavřín P.: Řízení a regulace II, Analýza řízení nelineárních systému, VUT Brno, 2011
 3. Hušek P.: Řešení diferenciálních a diferenčních rovnic , Na stiahnutie

Späť na zoznam cvičení
2. cvičenie

Cvičenie č. 3 - Aplikácia metódy stavového priestoru pre analyticko/grafické a algoritmické zostrojenie fázového potrétu NDS

Obsah cvičenia:

numerické a algoritmické riešenie úloh pre zostrojenie fázových portrétov NDS (výpočet rovnovážnych stavov/singulárnych bodov NDS, Linearizácia NDS v zvolenom rovnovážnom stave, určenie charakteru singulárneho bodu, stabilita SB, zostavenie fázového portrétu NDS graficko/analytickým postupom a naprogramovaním v prostredí Matlab)

Ďalšie študijné materály:

 1. Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
 2. Hušek P.: Linearizace diskrétních systémů, Na stiahnutie
 3. Hušek P.: Hušek - Simulační schemata, stavový popis , Na stiahnutie
 4. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie

Späť na zoznam cvičení
3. cvičenie

Cvičenie č. 3 - Aplikácia metódy stavového priestoru pre analyticko/grafické a algoritmické zostrojenie fázového potrétu NDS

Obsah cvičenia:

numerické a algoritmické riešenie úloh pre zostrojenie fázových portrétov NDS (výpočet rovnovážnych stavov/singulárnych bodov NDS, Linearizácia NDS v zvolenom rovnovážnom stave, určenie charakteru singulárneho bodu, stabilita SB, zostavenie fázového portrétu NDS graficko/analytickým postupom a naprogramovaním v prostredí Matlab)

Ďalšie študijné materály:

 1. Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec
 2. Hušek P.: Linearizace diskrétních systémů, Na stiahnutie
 3. Hušek P.: Hušek - Simulační schemata, stavový popis , Na stiahnutie
 4. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie

Späť na zoznam cvičení
3. cvičenie

Cvičenie č. 4- Implementácia matematicko-fyzikálnych modelov NDS do jazyka Matlab/Simulink

Obsah cvičenia:

zostaviť simulačné modely fyzikálnych systémov v prostredí Matlab/Simulink, definovať parametre modelov, vykonať simuláciu na získanie odozvy NDS na rôzne vstupné signály, naprogramovať dynamiku linearizovaných modelov fyzikálnych systémov, porovnať odozvu nelineárneho a zlinearizovaného matematického modelu hydraulického systému na rôzne vstupné signály

Ďalšie študijné materály:

 1. Roubal J.: Linearizace NDS (tutoriál) , tutoriál
 2. Melichar J.: Lineárni systémy 1, .pdf
 3. Simulačné modely na predmete ORHS

Späť na zoznam cvičení
4. cvičenie

Cvičenie č. 5- Voľba Ljapunovej funkcie na základe fyzikálnej analógie

Obsah cvičenia:

overiť na základe simulácie dynamické správanie konzervatívneho/nekonzervatívneho systému pružina/tlmič, analyticky/algoritmicky vyriešiť zostrojenie fázového portrétu konzertvatívneho / nekonzervatívneho nelineárneho systému a pri zvolenej Ljapunovovej funkcii na základe fyzikálnej analógii urobiť záver pre stabilitu NDS

Ďalšie študijné materály:

 1. Modrlák O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec

Späť na zoznam cvičení
5. cvičenie