Skip Navigation LinksHome -> Informačný list
Názov vysokej školy, názov fakulty: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informačný list predmetu
Kód: 26000001 Názov: Simulačné systémy v hospodárskej informatike
Študijný odbor:
Garantuje:
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
Zabezpečuje: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Obdobie štúdia predmetu:
LS
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/1/1 Za obdobie štúdia: 58/29/29
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie: Zápočet
Záverečné hodnotenie: Skúška
Cieľ predmetu:
Náplňou predmetu je získanie znalostí a zručností s prácou v programovom prostredí a v simulačnom jazyku Matlab, ktorý sa využíva pre vedecké a inžinierske výpočty a vizualizáciu dát.
Jedným z cieľov predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami algoritmizácie rôznych typov úloh vyskytujúcich sa pri modelovaní.
Stručná osnova predmetu:
  • Všeobecné informácie o štruktúre programového systému Matlab, charakteristiky Toolboxov pre aplikácie v HI, prepojenie Matlabu s aplikačnými programovacími jazykmi, aplikačná oblasť použitia
  • Základné vlastnosti programového systému a simulačného jazyka Matlab, matematické operátory, premenné, vektory a matice, maticové operácie, numerické riešenie lineárnych a nelineárnych algebraických rovníc, príklady ekonomických modelov
  • Práca s funkciami v jazyku Matlab, numerické techniky ako: výpočet diferencie, integrálu, gradientu, skalárny a vektorový súčin vektorov, vytváranie vlastných funkcií, numerické riešenie diferenciálnych rovníc, priebeh funkcie, základy optimalizácie, minimum funkcie, základné funkcie z Optimization Toolbox-u, aplikácie na príkladoch
  • Riadiace štruktúry, riadiace príkazy pre vetvenie, cykly - opakovanie príkazov, viacnásobné vetvenie (IF ELSE, FOR, WHILE, SWITCH CASE), príkazy pre užívateľský vstup dát
  • Grafické prostredie, vytváranie 2-D a 3-D grafov, základné riadiace funkcie pre zobrazenie, popis grafov, užívateľské prostredie GUI
  • Práca s dátovými súbormi - ukladanie dát do súboru, čítanie dát zo súboru, import dát z Excelu, aroximácia a interpolácia dát, základné funkcie Toolboxu symbolickej matematiky
Literatúra:
Bartová, S.-Kukal, J.-Panek,M.: Algoritmizace v systému Matlab, Výpočetní technika II,Ústav počítačové a řídící techniky VŚCHT, Praha 2003
Etter,D.M.:Engineering problem solving with Matlab,Prentice Hall, 2004
Zaplatílek,K.-Donař,K.:MATLAB pro začátečníky, BEN, Praha 2003
Novák, J. - Pultarová, I. - Novák, P.: Základy informatiky, počítačové modelování v Matlabu, ČVUT Praha, 2005
Kovářik, M.: Počítačové zpracování dat v programu Matlab, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI