Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Príklady NDS a ich implementácia do jazyka Matlab/Simulink

 • Overenie princípu superpozície

 • Linearizácia dynamických nelinearít
  Aplikácia metódy stavového priestoru pre zostrojenie fázových portrétov NDS 1. a 2. rádu

 • Zostrojenie fázového portrétu pre NDS

 • Voľba Ljapunovovej funkcie na základe fyzikálnej analógie

 • Syntéza NDS pomocou priamej Ljapunovovej metódy

 • Matematický opis lineárnych dynamických systémov
  Modelovanie fyzikálnych systémov v stavovom priestore (RLC obvod, pružina-tlmič, hydraulický systém, guľôčka na tyči, guľôčka na ploche)

 • Riešenie úloh s využitím variačného počtu, Euler-Lagrangeove rovnice
  Pontrjaginov princíp minima/maxima

 • Algoritmické riešenie úloh POR v prostredí Matlab/Simulink

 • Návrh algoritmu SOR a simulačné overenie v simulačnom jazyku Matlab/Simulink pre sledovanie optimálnych trajektórií NDS vypočítaných algoritmom POR

 • Analytické/algoritmické riešenie príkladov pre výpočet zákona optimálneho riadenia LDS pre regulátor stavu/výstupu/sledovania s využitím minimalizácie kvadratického funkcionálu

 • Analytické a algoritmické riešenie príkladov na výpočet programového/spätnovázobného zákona riadenia LDS s simulačným overením v prostredí Matlab/Simulink

 • Preberanie zadaní
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI